Make your own free website on Tripod.com

what.gif (4683 bytes)ETV. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  aniflower.gif (2347 bytes)aniflower.gif (2347 bytes)

barslider.gif (11170 bytes)

 musica6.gif (538 bytes)  [กลับไปหน้าแรกupdated.gif (1754 bytes)

          โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   เป็นโครงการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้องการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารดาวเทียม  เพื่อใช้ในการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมจากการมีดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ คือ ดาวเทียมไทยคม  ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่า "ดาวเทียมไทยคม"  โดยได้ถูกส่งขึ้นวงโคจรเมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2536  ณ เมือง๕ุณุ เฟรนซ์กิอานา ดินแดนของประเทศฝรั่งเศส  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรในครั้งนั้นด้วย.

           จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารดังกล่าว  มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเท่านั้นเนื่องจากการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่กว้างขวาง  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรอีกด้วย  ในด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกัน  หากสามารถกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสุ่ประชาชนให้ทั่วถึงและพัฒนาคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน  ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของประชาชนที่เท่าเทียมอันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาเศรษกิฐและสังคมของประเทศโดยรวม     กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของการสื่อสารดาวเทียมที่จะเป็นเทคโนโลยี่ทางเลือก (Alternative  Technology) ในอันที่จะนำไปสู่การขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ เนื่องจากการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ใช้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบันมีข้อจำกัดในการใช้ช่วงเวลา  จึงได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นการแพร่ภาพรายการโทรทัศน์ด้วยสัญญาณดาวเทียมเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลให้กับประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเป็นการขยายบริการทางการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง  ชึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขยายการศึกษาพื้นฐานจาก 6 ปีเป็น 9 ปีโดยเร่งรัดการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของกลุ่มเป้าหมายแรงงานความรู้ต่ำ ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาทางเศรษกิฐและเทคโนโลยี่  โดยได้เสนอรายละเอียดโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา  เมื่อวันที่ 19 มกราคม  2537 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอณุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ  โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนทดลองโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามรายละเอียดที่เสนอ เมื่อวันที่  29 มีนาคม  2537  ดังนี้
    1. อนุมัติการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้เป็นนโยบายของรัฐบาล

    2. อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนดำเนินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวและรูปแบบที่กำหนด

    3. อนุมัติหลักการในการใช้งบประมาณแผ่นดิน  เพื่อจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในส่วนที่เพิ่มเติมจากเงินช่วยเหลือที่บริจาคโดยมูลนิธิไทยคมให้กับโครงการโดยให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดทำรายละเอียดตามแนวทางการจัดตั้งงบประมาณในแต่ละปีของราชการ

    4. อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาทางไกลไทยคมให้เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนรับผิดชอบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

    1. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงในคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

    2. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกรับการศึกษาที่เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนของตนเองได้อย่างอิสระ

    3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งประชาชนทั่วไปกลุ่มเป้าหมายในระบบโรงเรียนและกลุ่มเป้าหมายนอกโรงเรียน

      4. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลของประเทศให้เหมาะสมกับพัฒนาการสื่อสารของประเทศในปัจจุบัน

เป้าหมายโครงการ             ในการทดลองโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ได้กำหนดเป้าหมายไว้ดังนี้

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.1จัดการศึกษาทางไกลโดยใช้รายการทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียมในระบบเปิดสำหรับผผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ในแต่ละปีจะให้บริการไมต่ำ่กว่าเป้าหมายที่กำหนด

1.2จัดการศึกษาทางไกลโดยใช้รายการโทรทัศน์เพ่อการศึกษาผ่านดาวเทียมในลักษณะเสริมให้กับนักเรียนนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียนของสถานศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน

1.3จัดการศึกษาทางไกลโดยใช้รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียมแก่ประชาชนทั่วไปให้ได้รับการบริการข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีขอบเขตเป้าหมายประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปประมาณ 40,644,000 คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

    การจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียม มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุรภาพของประชาชนให้ได้รับการศึกษาเหมาะสมอย่างทั่วถึงโดยมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน  ประชาชนมีทางเลือกที่จะได้รับการศึกษาเพื่มมากขึ้นและในขณะเดียวกันระบบการศึกษาทางไกลของประเทศจะพัฒนาถึงจุดสูงสุดของการใช้สื่อโทรคมนาคม

ขอบข่ายชองการดำเนินโครงการ
  
  1. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับการศึกษานอกโรงเรียน
เป็นการจัดการศึกษาทางไกลตามหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  โดยมุ่งเน้นขยายบริการทางการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผู้อยู่ในชนบทห่างไกล  รวมถึงกลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่ต้องการยกระดับการศึกษาพื้นฐานจาก 6 ปี  เป็น 9 ปี ตามนโยบายรัฐบาล  และกลุ่มแรงงานความรู้ต่ำในสถานประกอบการและแหล่งพัฒนาอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
   
2.  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับการศึกษาในระบบโรงเรียน
เป็นการจัดการศึกษาทางไกลตามหลักสูตรระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาที่ขาดแคลนครู - อาจารย์เฉพาะสามขาวิชา เช่น  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ  โดย
    3.  การจักการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นการจัดการศึกษาทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ไม่มีหลักสูตรเป็นระดับชั้น  แต่มุ่งเน้นการให้ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ข่าวสารข้อมูล  ความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของประชาชน

หลักการและรูปแบบการเรียนการสอน
    การจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียม ซึ่งได้กำหนดแนวทางการเรียนการสอน  ดังนี้
    1. การศึกษานอกโรงเรียน  ผู้เรียนเมื่อลงทะเบียนเรียนแล้ว  จะได้รับชุดการเรียนตงเองพร้อมตารางออกอากาสจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโดยผ่านครูประจำกลุ่ม   จากนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองและชมรายการทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตามตารางออกอากาศ  และจะต้องไปพบกลุ่มกับครูประจำกลุ่มที่ได้นับหมายเพื่อทำกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
    2. การเรียนการสอนเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดตารางสอนให้สอดคล้องกับตารางออกอากาศของรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียมและเปิดให้นักเรียนได้เรียนกับสื่อโทรทัศน์โดยครูผู้สอนจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมและจัดกิจกรรมตามคู่มือการเรียนการสอนที่ศูนย์การศึกษาทางไกลไทยคมจัดส่งให้
    3. การศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์การศึกษาทางไกลไทยคมจะเผยแพร่ตารางออกอากาศในส่วนของการศึกษาตามอัธยาศัยให้กลุ่มเป้าหมายโดยทั่วไปทราบ โดยเฉพาะที่ห้องสมุดประชาชน  วัด หรือสถานที่อื่นในชุมชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะได้รับชมรายการได้ตามอัธยาศัย  ในขณะเดียวกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา   จะผลิตชุดการเรียนเสริมความรู้ตามอัธยาศัยให้กลุ่มเป้าหมายขอรับบริการทั้งให้เปล่าและสมัครเป็นสมาชิก

        ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
            1.  ประชาชนทั้งประเทศที่ประสงค์จะได้รับการศึกษา  จะสามารถเข้ารับบริการการศึกษาได้ตามความต้องการ
            2.  ผู้เรียนทั่วประเทศจะได้รับเนื้อหาสาระของการศึกษาในคุณภาพและมาตรฐานในระดับเดียวกัจจากครู  อาจารย์  ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
            3.  ระบบการศึกษาของประเทศ  ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน  การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย  ทั้งในระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษามัธยาศึกษาและอุดมศึกษาสามารถใช้การศึกษาทางไกลเป็นสื่อในการเรียนการสอนทั้งเป็นสื่อโดยตรงและสื่อเสริมการเรียนการสอน
            4.  โทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียมจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาทางไกลของประเทศ  เพราะทุกชุมชน.ที่ประสงค์จะรับบริการทางการศึกษาก็มีศักยภาพที่จะจัดหาโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม  ทั้งกรณีที่พึ่งพาตนเองและรัฐจัดหาให้  ซึ่งอาจคาดได้ว่าอย่างน้อยทุกหมู่บ้าน   โรงเรียนทุกแห่ง  วัดทุกแห่ง  ศูนย์การเรียนของกรมการศึกษานอกโรงเรียนทุกแห่ง  ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งจะมีเครื่องสัญญาณดาวเทียมและสามารถให้บริการทางการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง

                                


จัดทำโดย : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  32170  โทร. 044 - 569213
นายศรายุทธ บูรณ์เจริญ     ผู้อำนวยการ     srayudhb@hotmail.com  , srayudhb@mweb.co.th , srayudh@chaiyo.com
น.ส.ชนัญชิดา   ทองคำ   chida.cha@chaiyo.com
น.ส. นงเยาว์   สมนาค    somnaksripsa@catcha.com