Make your own free website on Tripod.com

            โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการประกอบธุรกิจขนาดย่อมในชุมชน
วัตถุประสงค์
    1.  เพื่อพัฒนาความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์การประกอบธุรกิจในชุมชนให้แก่ประชาชนในชนบท
    2.  เพื่อให้ประชาชนในชนบทสามารถสร้างงาน  สร้างรายได้และทำธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ  ในอันที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของตนเอง
    3.  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง  และอยู่ในชุมชนได้อย่างมีควมสุข
กลุ่มเป้าหมาย
    ประชาชนในชนบทที่มีความสนใจและมีความต้องการที่จะประกอบธุรกิจในชุมชน
การดำเนินงาน
    1.  สำรวจและวิเคราะห์ประชาชนในชนบทที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจในชุมชน  แต่ขาดความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์
    2.  ศึกษาและจักดทำทำเนียบผู้รู้ / ผู้ชำนาญการในแต่ละเรื่อง  เพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การประกอบธุรกิจ
    3.  จัดการเรียนการสอนการประกอบธุรกิจขนาดย่อมในชุมชนให้แก่ประชาชนในชนบท  โดยบูรณาการเนื้อหาการประกอบธุรกิจ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ  หลักสูตรอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  กศน.ปวช.  โดยมีเนื้อหาการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างความตระหนัก  และเห็นช่องทางการประกอบธุรกิจ  การตลาด  การวางแผนการเงิน  บัญชี  การจัดซื้อ  การควบคุมและบริหารสินค้าคงคลัง  และการคิดต้นทุนสินค้า  โดยประสานงานให้สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนมีส่วนร่วมจัด
    4.  วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสื่อและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการประกอบธุรกิจขนาดย่อม
    5.  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
    6.  เสนอผลการดำเนินงาน
ผลที่คาดหวัง
    1.  ประชาชนในชนบทมีความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  และประสบกาารณ์การประกอบธุรกิจในชุมชน  ได้อย่างมีปรคะสิทธิภาพ
    2.  ประชาชนมีอาชี  มีรายได้  และสามารถทำธุรกิจได้ตามศักภาพของตนเอง
    3.  ชุมชนเข้มแข็ง  ครอบครัวมีความสุข