Make your own free website on Tripod.com

  การศึกษาสายอาชีพ aniflower.gif (2347 bytes)aniflower.gif (2347 bytes)

barslider.gif (11170 bytes)

 musica6.gif (538 bytes)  [กลับไปหน้าแรก] [สายสามัญ ] [อัธยาศัย ] [ ศรช. ] [ webmaster ][ห้องสมุด]updated.gif (1754 bytes)

colorbar.gif (4491 bytes)

ขอต้อนรับสู่ Home Page ศบอ. สำโรงทาบ

            โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการประกอบธุรกิจขนาดย่อมในชุมชน
วัตถุประสงค์

   
1.  เพื่อพัฒนาความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์การประกอบธุรกิจในชุมชนให้แก่ประชาชนในชนบท
    2.  เพื่อให้ประชาชนในชนบทสามารถสร้างงาน  สร้างรายได้และทำธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ  ในอันที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของตนเอง
    3.  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง  และอยู่ในชุมชนได้อย่างมีควมสุข
กลุ่มเป้าหมาย
    ประชาชนในชนบทที่มีความสนใจและมีความต้องการที่จะประกอบธุรกิจในชุมชน
การดำเนินงาน
    1.  สำรวจและวิเคราะห์ประชาชนในชนบทที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจในชุมชน  แต่ขาดความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์
    2.  ศึกษาและจักดทำทำเนียบผู้รู้ / ผู้ชำนาญการในแต่ละเรื่อง  เพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การประกอบธุรกิจ
    3.  จัดการเรียนการสอนการประกอบธุรกิจขนาดย่อมในชุมชนให้แก่ประชาชนในชนบท  โดยบูรณาการเนื้อหาการประกอบธุรกิจ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ  หลักสูตรอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  กศน.ปวช.  โดยมีเนื้อหาการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างความตระหนัก  และเห็นช่องทางการประกอบธุรกิจ  การตลาด  การวางแผนการเงิน  บัญชี  การจัดซื้อ  การควบคุมและบริหารสินค้าคงคลัง  และการคิดต้นทุนสินค้า  โดยประสานงานให้สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนมีส่วนร่วมจัด
    4.  วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสื่อและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการประกอบธุรกิจขนาดย่อม
    5.  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
    6.  เสนอผลการดำเนินงาน
ผลที่คาดหวัง
    1.  ประชาชนในชนบทมีความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  และประสบกาารณ์การประกอบธุรกิจในชุมชน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    2.  ประชาชนมีอาชี  มีรายได้  และสามารถทำธุรกิจได้ตามศักภาพของตนเอง
    3.  ชุมชนเข้มแข็ง  ครอบครัวมีความสุข

ในกลุ่มอาชีพนี้จะประกอบด้วยกลุ่มผู้สนใจและหลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ(ปอ.)และยังมีอีกหลักสูตรหนึ่งคืออาชีพระยะสั้น

หลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ(ปอ.)

        เป็นหลักสูตรที่จัดให้สำหรับผู้ที่จบ ป.6 แล้ว  และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ โดยประกอบอาชีพควบคู่กับการเรียน


- มีอาชีพ มีรายได้อยู่ในท้องถิ่นตนเอง
- ได้ประกาศนียบัตรระดับ ม.ต้น


        สัญชาติไทย                 จบ ป.6 หรือเทียบเท่า


        ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา            รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป                             หลักฐานแสดงวุฒิ ป.6 พร้อมสำเนา


   
 
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ                 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราญฎรไทยบริเวณชายแดน
 
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขต(ใน กทม.)                    ศูนย์การเรียนชุมชน 

 


 

กลุ่มสนใจ

           เป็นการจัดการสอนวิชาชีพตามความสนใจของผู้เรียนในระยะเวลาที่รวดเร็วสามารถสนองความต้องการ
ของผู้เรียนได้ทันที        ปกติใช้เวลาเรียนไม่เกิน 30  ชั่วโมง

                                                   
เรียนได้ทุกสาขาอาชีพตามที่ผู้เรียนต้องการ  เช่น
                -  ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
                -  ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญ
                -  ศิลปะการจัดดอกไม้
                -  การประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยขนมปัง
                -  การประดิษฐ์ของชำร่วย
                -  การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์


                                                
        ผู้ที่อ่านออกเขียนได้  หรือ   ผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับ   หรือ  ผู้ที่สนใจวิชาชีพนั้น ๆ


                                                 
             

    -  เรียนฟรี    แต่ผู้เรียนต้องจัดหาวัสดุฝึกมาเอง

                          
                                                     
 
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ                 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราญฎรไทยบริเวณชายแดน
 
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขต(ใน กทม.)                    ศูนย์การเรียนชุมชน 


 

อาชีพระยะสั้น

    เป็นการจัดสอนวิชาชีพตามความสนใจของผู้เรียนในระยะสั้นๆ ตั้งแต่ 30-300 ชั่วโมง หรือมากกว่านี้ขึ้นอยู่หับหลักสูตรและประเภทของอาชีพ แต่ละเรื่องสามารถเรียนจบได้ในตัวเอง

               หมวดวิชาคหกรรม                                หมวดวิชาพาณิชยกรรม
               หมวดวิชาเกษตรกรรม                           หมวดวิชาศิลปหัตถกรรม
               หมวดวิชาช่างอุตสาหกรรม                      หมวดวิชาดุริยางค์ - นาฏกรรม
             

                                                                 
                 -  มีสัญชาติไทย                    อ่านออกเขึยนได้      หรือ         ผู้ที่จบเกณฑ์การศึกษาภำาคบังคับ


                                                                  
                 -  รูปถ่ายจำนวนขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป            ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา                 


                                        
 
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ                 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราญฎรไทยบริเวณชายแดน
 
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขต(ใน กทม.)                    ศูนย์การเรียนชุมชน 
        


colorbar.gif (4491bytes)

จัดทำโดย : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  32170  โทร. 044 - 569213
นายศรายุทธ บูรณ์เจริญ     ผู้อำนวยการ     srayudhb@hotmail.com  , srayudhb@mweb.co.th , srayudh@chaiyo.com
น.ส.ชนัญชิดา   ทองคำ   chida.cha@chaiyo.com
น.ส. นงเยาว์   สมนาค    somnaksripsa@catcha.com