Make your own free website on Tripod.com

รายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน

ปีงบประมาณ 2544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เอกสารวิชาการลำดับที่ 9 / 2544

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

โทร 0-4456-9213

 

คำนำ

 

งานการศึกษานอกโรงเรียนเป็นงานที่มีหลากหลายรูปแบบกิจกรรมสำหรับบริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ มีภารกิจในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน การสนับสนุนการศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยการสร้างเครือข่ายและระดมสรรพกำลังให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรง

ทาบ ได้สรุปสาระสำคัญในภาพรวมการดำเนินงานในปี 2544 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกรรมต่อไป

 

 

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ

กันยายน 2544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

หน้า

คำนำ

แนะนำอำเภอสำโรงทาบ 1

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ 2

บุคลากรศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ 3

ผลการดำเนินงานกรศึกษานอกโรงเรียน

- การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 4

- ประชาสัมพันธ์การศึกษาสู่สาธารณชน 5

- การพัฒนาบุคลากร 6

- การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางาน 10

- การจัดการศึกษาสายสามัญ 11

- งานวิชาการ 13

- การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 14

- การจัดการศึกษาสายอาชีพ 15

- การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 21

- ห้องสมุดประชาชนอำเภอ 21

- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 24

- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 26

- งานอาคารสถานที่ 27

- กิจกรรมอื่น ๆ 28

- ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 29

 

 

แนะนำอำเภอสำโรงทาบ

 

1. ประวัติความเป็นมา

อำเภอสำโรงทาบตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม เดิมเป็นตำบลอยู่ในเขตปกครองของอำเภอศีขรภูมิ คำว่า สำโรงทาบ มาจากคำ 2 คำ คือคำว่า สำโรง ซึ่งเป็นชื่อต้นสำโรง และคำว่า ทาบ เป็นภาษาพื้นเมืองซึ่งแปลว่า เตี้ย คำว่า สำโรงทาบ จึงหมายถึง ต้นสำโรงเตี้ย

 1. ที่ตั้งและอาณาเขต
  1. ที่ตั้ง

  อำเภอสำเภอสำโรงทาบตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร และอยู่ทางทิศตะวัน

  ออกของจังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ประมาณ 421.37 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 263,356 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 523 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 473 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ 52 กิโลเมตร

  2.2 อาณาเขต

  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอรัตนบุรี และอำเภอสนม

  ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปรางศ์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 2. การปกครอง

แบ่งการปกครอง ออกเป็น 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน 9,994 ครัวเรือน ประชากร ชาย 26,975 คน หญิง 26,908 คน รวม 56,883 คน สุขาภิบาล 1 สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 10 แห่ง

 

 

 

 

 

 

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ

 

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับที่ว่าการ

อำเภอสำโรงทาบ เป็นที่ราชพัสดุ ตามหนังสืออนุญาต สารบัญลำดับที่ 0332-007-38 ออกให้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2538 ได้รับประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 เป็นสถานศึกษาในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 - 4456 - 9213

ภารกิจของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

 1. จัดการเรียนการสอนการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ในระดับอำเภอ
 3. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนรวมทั้งพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรท้องถิ่น องค์กรรัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน ให้เป็นเครือข่ายการศึกษานอกโรงเรียน
 4. กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ

 

 

ที่

บุคลากร

ประจำปีงบประมาณ

2542

2543

2544

1

ข้าราชการครู

1

1

1

2

ข้าราชการพลเรือน

1

1

1

3

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

3

3

3

4

ครูประจำกลุ่ม

10

10

10

5

วิทยากรวิชาชีพ

14

8

13

รวม

29

23

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

 

การจัดการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างกว้างขวาง และครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด จัดเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ผลสำเร็จของการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ในรอบปี 2544 สรุปได้ดังนี้

  1. ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์

  1. เป็นคณะกรรมการ สอบสัมภาษณ์ครูอาสาสมัครการศึกษา ศนจ. สุรินทร์
  2. เป็นคณะกรรมการและวิทยากรอบรมครูประจำกลุ่ม ศนจ. สุรินทร์
  3. เป็นพิธีกรงานเกษียณอายุราชการข้าราชการและลูกจ้าง
  4. เป็นวิทยากรอบรมสัมมนายาเสพย์ โรคเอดส์ และอบายมุข ศนจ.สุรินทร์
  1. ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับอำเภอ

ปกครองอำเภอ

  1. เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ส.ส.
  2. เป็นประธานหน่วยเลือกตั้งกำนัน ต. กระออม

2.1 พัฒนาชุมชนอำเภอสำโรงทาบ

  1. เป็นคณะกรรมการตรวจติดตาม พัฒนาชุมชนอำเภอ
  2. ร่วมจัดวิชาชีพทำมัดหมี่ที่บ้านขนวน ต. ประดู่
  3. ร่วมจัดวิชาชีพเย็บผ้าที่บ้านหนองกระจาน ต. เกาะแก้ว
  1. สาธารณสุขอำเภอ
  1. เป็นกรรมการประเมินสำนักงานน่าอยู่ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  1. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอในจังหวัดสุรินทร์

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การศึกษาสู่สาธารณชน

การประชาสัมพันธ์ เป็นการสร้างความนิยม เลื่อมใสศรัทธา ความเข้าใจที่ถูกต้องผล

การดำเนินงานและกิจกรรมแก่นักศึกษา ส่วนราชการ ประชาชนและสาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสื่อพิมพ์ วิทยุ จดหมายข่าว ประกาศ หอกระจายข่าว แจ้งที่ประชุม สรุป ได้ดังนี้

  1. การทำประชาพิจารณ์หมู่บ้าน - มีผู้เข้ารวมอบรม จำนวน 166 คน
  2. การอบรมคณะกรรมการที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
  3. - มีผู้เข้ารวมอบรม จำนวน 300 คน

  4. การอบรมคณะกรรมการที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
  5. - มีผู้เข้ารวมอบรม จำนวน 300 คน

  6. การอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง - มีผู้เข้ารวมอบรม จำนวน 63 คน
  7. การอบรมการทำบัญชีชาวบ้าน
  8. การจัดทำเวทีชาวบ้าน
  9. จดหมายข่าว ทองกวาว ของ ศบอ. 12 เดือน เดือนละ 1 ฉบับ
  10. ประกาศ ศบอ.
  11. อำเภอเคลื่อนที่
  12. จังหวัดเคลื่อนที่
  13. ประชุมประจำเดือนหัวหน้าราชการอำเภอ
  14. ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
  15. ประชุม อบต.
  16. หอกระจายข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาบุคลากร

 

การพัฒนาบุคลากร เป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งหวังให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเกิดการเปลี่ยนด้านความรู้ ความสามารถ เจตคติ และทักษะในการปฏิบัติงานบุคลากรของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ นับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินงานและการพัฒนางานการศึกษานอกโรงเรียน ปี 2544 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ ได้พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยดำเนินการในลักษะต่างๆ ดังนี้

1. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอสำโรงทาบ พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเพื่อพัฒนางาน ด้านการศึกษาต่อในระดับ

ที่สูงขึ้น ในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี

2. การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

2.1 จัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS – WORD 10 คน

2.2 จัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS – EXCEL 10 คน

2.3 จัดอบรมการซ่อมบำรุงเครื่อง 3 คน จำนวน 1 ครั้ง

2.4 โปรแกรม MS – WORD

2.5 อบรมงานสารบรรณแก่บุคลากร 2 ครั้ง

2.6 จัดให้ได้รับการอบรมโปรแกรม IT จำนวน 3 รุ่น 5 ครั้ง

2.7 จัดประชุมครูประจำกลุ่มทุกเดือนเพื่อแจ้งข่าวสารและนิเทศติดตามงาน

2.8 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมต่างๆ

2.9 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

3. ด้านบัญชีและการเงิน

3.1 สนับสนุนการศึกษาและดูงาน

3.2 มอบหมายงานให้รับผิดชอบตรงตามความรู้ความสามารถ

 

 

 

 

 

งานพัฒนาบุคลากร

ลำดับที่

วัน/เดือน/ปี

โครงการ /

กิจกรรม

สถานที่

ผู้เข้ารับ

การอบรม

1

1 พ.ย. 43

อบรมครูศูนย์เรียนชุมชน

ศบอ.สำโรงทาบ

ครูศรช.

2

8 พ.ย. 43

อบรมครูศูนย์การเรียนชุมชน

ศนจ.สุรินทร์

ครูศรช.

3

31 ม.ค. 44

โครงการพัฒนาระบบงานและบุคลากร กศน.สุรินทร์

ศนจ.สุรินทร์

ผอ.ศบอ.สำโรงทาบ

4

5-7 ก.พ. 44

อบรมการผลิตสื่อเสริมหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ

ศนจ.สุรินทร์

ครูศรช.

5

5 ก.พ. 44

โครงการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรท้องถิ่น

ศนจ.สุรินทร์

ผอ.ศบอ.สำโรงทาบ

6

23 ก.พ. 44

โครงการประชุมสัมมนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

หอประชุมจังหวัดสุรินทร์

ผอ.ศบอ.สำโรงทาบ

7

16-18 มี.ค. 44

อบรมมหกรรมอินเตอร์เน็ต เพื่อการศึกษาในโรงเรียน

สถาบันราชภัฏ

พระมหานคร กรุงเทพฯ

ผอ.ศบอ.สำโรงทาบ

8

26-27 เม.ย. 44

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูศรช.

ศนจ.ชัยภูมิ

น.ส.ชนัญชิดา ทองคำ

9

29 เม.ย. 44

โครงการที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน

รพ.สำโรงทาบ

ผอ.ศบอ.สำโรงทาบ

10

30 เม.ย. 44

อบรมกองทุนหมู่บ้าน ครูศรช.จ.สุรินทร์

ศนจ.สุรินทร์

น.ส.ชนัญชิดา ทองคำ

11

4 พ.ค. 44

อบรมการขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางไกล ผ่าน ETV

ศบอ.สำโรงทาบ

บุคลากร

ศบอ.สำโรงทาบ

12

9-11 พ.ค. 44

โครงการหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์

หอประชุม

อ.สำโรงทาบ

ครูอาสาฯ

13

15 พ.ค. 44

กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2544

หอประชุม

อ.สำโรงทาบ

ผอ.ศบอ.สำโรงทาบ

14

15 พ.ค. 44

อบรมบุคลากรตามโครงการขยายผลการจัดการเรียนรู้ทางไกล

ศนจ.อุบลราชธานี

นายทองสุข

ทะเกิงลาภ

15

15 พ.ค. 44

โครงการอบรมคณะกรรมการที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

ศนจ.สุรินทร์

ครูอาสาฯ

งานพัฒนาบุคลากร

ลำดับที่

วัน/เดือน/ปี

โครงการ /

กิจกรรม

สถานที่

ผู้เข้ารับ

การอบรม

16

22-25 พ.ค. 44

การนำนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการศึกษากระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จ.อุบลราชธานี

ผอ.ศบอ.สำโรงทาบ

17

30 พ.ค. 44

ประชุมสัมมนาการจัดอุดมศึกษาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

รร.แอมบาสเดอร์

กรุงเทพฯ

ผอ.ศบอ.สำโรงทาบ

18

6 มิ.ย. 44

โครงการอบรมคณะกรรมการที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

ศนจ.สุรินทร์

ครูอาสาฯ

19

13 มิ.ย. 44

โครงการประชุมอาสาสมัครผู้สื่อข่าวชุมชน

ศนจ.สุรินทร์

ครูอาสาฯ

20

14 มิ.ย. 44

โครงการกองทุนหมู่บ้านร่วมกับอำเภอสำโรงทาบ

หอประชุม

อ.สำโรงทาบ

บุคลากร

ศบอ.สำโรงทาบ

21

14-15 มิ.ย. 44

อบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ศนจ.ศรีสะเกษ

ผอ.ศบอ.สำโรงทาบ

นางชลิญญา สุมาลี

น.ส.มยุรา ประวาสุข

22

14-29 มิ.ย. 44

อบรมคอมพิวเตอร์

ศนจ.สุรินทร์

น.ส.สุพรรณี โสฬส

นางจรรยา อภิธรรมพงค์

23

19-22 มิ.ย. 44

โครงการพัฒนาวิทยากรกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ศนจ.สุรินทร์

ผอ.ศบอ.สำโรงทาบ

24

20-21 มิ.ย. 44

อบรม IT

รร.เทพนคร

จ.บุรีรัมย์

นางสายแก้ว

งามแฉล้ม

น.ส.ชนัญชิดา ทองคำ

25

26 มิ.ย. 44

โครงการรวมพลังแผ่นดินต้านภัยยาเสพติด ปี 2544

หอประชุม

อ.สำโรงทาบ

ผอ.ศบอ.สำโรงทาบ

26

28 มิ.ย. 44

กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด.

อ.สำโรงทาบ

บุคลากร ,นักศึกษา

งานพัฒนาบุคลากร

ลำดับที่

วัน/เดือน/ปี

โครงการ / กิจกรรม

สถานที่

ผู้เข้ารับ

การอบรม

27

2-4 ก.ค. 44

อบรมวิทยากรเกษตรอินทรีย์

รร.ทองธารินทร์

จ.สุรินทร์

นางจรรยา

อภิธรรมพงค์

น.ส.จำปา ยงเพชร

28

25 ก.ค. 44

การประชุมชี้แจงการเรียนการสอนการศึกษาสายสามัญ

ศนจ.สุรินทร์

ครูศรช.

29

31 ก.ค. 44

การประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ปอ.

ศนจ.สุรินทร์

น.ส.สมบุญ สระ

30

6-7 ส.ค. 44

โครงการพัฒนาครูอาสาฯวิทยากรแกนนำการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานด้านข้าว

IPM

ศนจ.สุรินทร์

, ศฝช.สุรินทร์

น.ส.สมบุญ สระแก้ว

น.ส.สุพรรณี โสฬส

31

8 ส.ค. 44

โครงการนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ศนจ.สุรินทร์

ครูอาสาฯ 3 คน

นางจรรยา

อภิธรรมพงษ์

32

9 ส.ค. 44

ประชุมประจำเดือนครูอาสาฯ

ศนจ.สุรินทร์

ครูอาสาฯ

33

9 ส.ค. 44

ประชุมประจำเดือนบรรณารักษ์

ศนจ.สุรินทร์

บรรณารักษ์

34

6-7 ก.ย. 44

อบรมวิทยากรท้องถิ่นกองทุนหมู่บ้าน

1 ล้านบาท

หอประชุม

อ.สำโรงทาบ

ครูอาสาฯ

ครูศรช.

35

10-15 ก.ย. 44

อบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

อ.สำโรงทาบ

หอประชุมอำเภอสำโรงทาบ

ครูอาสาฯ

ครูศรช.

36

11 ก.ย. 44

โครงการนักศึกษาเยี่ยมคุก

เรือนจำรัตนบุรี

ครูศรช.,นศ.ศบอ.สท.

37

18-19 ก.ย. 44

ยุทธศาสตร์ 9 ประการของกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ศนจ.สุรินทร์

ครูอาสาฯ

นางจรรยา

อภิธรรมพงษ์

38

18-19 ก.ย. 44

วิทยากรอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์

ศนจ.สุรินทร์

ผอ.ศบอ.สำโรงทาบ

39

26 ก.ย. 44

ประชุมสัมมนากองทุนหมู่บ้าน

รร.เพชรเกษม

ผอ.ศบอ.สำโรงทาบ

การพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนางาน

 

การบริหารงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องมีต้องมีคุณภาพ ในทุกด้าน เช่น การครองตน ครองคน ครองงาน และพัฒนาตนเอง พัฒนาคน พัฒนางาน ศบอ. ได้พัฒนาตนเพื่อพัฒนางาน ดังนี้

  1. ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่และสิ่งเสพติด และงดเว้นอบายมุขทุกชนิด รวมทั้งการ ประหยัดและอดออม

2. อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์และใช้งานได้ดี ในโปรแกรมต่อไปนี้

  • AUTHOWARE ที่ ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. อุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการศึกษาสายสามัญ

การจัดการศึกษาสายสามัญ คือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนตั้งแต่ผู้ไม่รู้หนังสือ ให้สามารถรู้หนังสือ อ่านออกเขียนได้ ตลอดจนผู้จบการศึกษาในระดับต่างๆ ให้สามารถจบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีเรียนทางไกล (ทก.)

เป็นการจัดที่เอื้อต่อผู้เรียนมากที่สุด จัดการศึกษาในศูนย์การเรียนกระจายทุกตำบลเพื่อการบริการทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

  1. ประชุมสัมมนาทำความเข้าในหลักสูตร และหมวดวิชาทุกระดับ
  2. จัดประชุมสัมมนา และจัดทำแผนการสอน
  3. การพบกลุ่ม จัดตารางพบกลุ่ม และให้รับผิดชอบวิชาเอก วิชาที่ถนัด เพื่อคุณภาพการศึกษา
  4. เน้นการสอนให้อ่านหนังสือเป็น
  5. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการใช้ประโยชน์จากห้องสมุด
  6. รายงาน และ PORT FOLIO และ PROJECT DESIGN
  7. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสอนการศึกษาค้นคว้าและการใช้ห้องสมุด
  8. ครูศรช. สอนสัปดาห์ละ 3 ชม. เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ
  9. เน้นการแนะแนวการศึกษา อาชีพ และส่วนตัว
  10. ดำเนินการนิเทศสม่ำเสมอ
  11. กิจกรรม HOME ROOM
  12. สอบกลางภาคให้ใช้ข้อสอบที่หลากหลาย ทั้งแบบ
  • ข้อสอบแบบเลือกตอบ
  • ข้อสอบแบบอัตนัย
  • ข้อสอบภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานสายสามัญ

 

ภาคเรียนที่ 2 / 2543

ปีการศึกษา

ระดับ

จำนวนนักศึกษา

รวม

เพศชาย

เพศหญิง

เทอม 2/2543

ประถมศึกษา

41

67

108

 

มัธยมศึกษาตอนต้น

383

297

680

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

87

52

139

รวม

927

 

ภาคเรียนที่ 1 / 2544

ปีการศึกษา

ระดับ

จำนวนนักศึกษา

รวม

เพศชาย

เพศหญิง

เทอม 1/2544

ประถมศึกษา

115

93

208

 

ประถมครู ศรช.

   

103

 

ประถมครูอาสา

   

105

 

มัธยมศึกษาตอนต้น

429

347

776

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

128

76

204

รวม

 

 

 

 

 

 

งานวิชาการ

 

 

งานวิชาการ เป็นงานที่สำคัญของสถานศึกษาที่จะส่งเสริมให้เกิดคุณภาพด้านการศึกษา ใน

ปี 2544 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ ได้ดำเนินการด้านวิชาการสรุปได้ดังนี้

  1. จัดประชุมและทำเอกสารหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาทุกระดับ
  2. จัดทำปฏิทินปฏิบัติการศึกษาสายสามัญ
  3. จัดทำแบบทดสอบกลางภาค
  4. จัดทำเอกสารนิเทศการจัดทำกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
  5. จัดทำเอกสารการจัดกิจกรรมพบกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
  6. จัดทำสรุปย่อหมวดวิชาสามัญ
  7. จัดหาโปรแกรมพจนานุกรมคอมพิวเตอร์
  8. เอกสารอบรมครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
  9. เอกสารโครงการเสริมความรู้ผู้นำชุมชน
  10. เอกสารการวิจัย เรื่องกองทุนหมู่บ้าน
  11. เอกสารประกอบการอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
  12. เอกสารประกอบการสอนคอมพิวเตอร์ Software Seminar
  13. เอกสารายงานผลการปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน
  14. เอกสารสำโรงทาบไตรพอดดอทคอม "วิถีแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน การศึกษาเสริมในระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีลักษณะเป็นสื่อผสม ปีงบประมาณ 2544 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ได้ติดตั้งชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และดำเนินการจัดบริการ และจัดสรรสื่อ จัดอบรมทางไกล พบกลุ่มทางไกลทั้งส่วนของ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ และโรงเรียนสังกัด สปช. ดังนี้

ที่

จุดติดตั้ง

ตำบล

อำเภอ

NO. จานรับสัญญาณ /

NO.เครื่องรับ

SMART CARD

1

ศบอ.สำโรงทาบ

หนองไผ่ล้อม

สำโรงทาบ

ศนจ.สร.5835-001-0017/39

00007826191

2

ร.ร.บ้านหนองฮะ

หนองฮะ

สำโรงทาบ

ศนจ.สร.5835-001-0026/39

00006057269

3

ร.ร.บ้านหนองแล้ง

หนองไผ่ล้อม

สำโรงทาบ

ศนจ.สร.5835-001-0077/39

00006057624

4

ร.ร.บ้านโนนสวรรค์

เกาะแก้ว

สำโรงทาบ

ศนจ.สร.5835-001-0080/39

00006057798

5

ร.ร.บ้านดู่

ประดู่

สำโรงทาบ

ศนจ.สร.5835-001-0203/40

00006888432

6

ร.ร.บ้านตะเคียน

สำโรงทาบ

สำโรงทาบ

ศนจ.สร.5835-001-0204/40

00007826415

7

ร.ร.บ้านดู่โศก

หนองฮะ

สำโรงทาบ

ศนจ.สร.5835-001-0205/40

00007826555

8

ร.ร.การุญวิทยา

เสม็จ

สำโรงทาบ

ศนจ.สร.5835-001-0206/40

00007826720

9

ร.ร.ศรีสุขวิทยา

ศรีสุข

สำโรงทาบ

ศนจ.สร.5835-001-0207/40

00006888119

10

ร.ร.สำโรงทาบวิทยาคม

สำโรงทาบ

สำโรงทาบ

ศนจ.สร.5835-001-0208/40

00007825821

11

ร.ร.หนองพญา

ประดู่

สำโรงทาบ

ศนจ.สร.5835-001-0209/40

00004108254

12

ร.ร.หมื่นศรีใหญ่

หมื่นศรี

สำโรงทาบ

ศนจ.สร.5835-001-0210/40

00007825888

13

วัดบ้านกระโพธิ์

หนองไผ่ล้อม

สำโรงทาบ

ศนจ.สร.5835-001-0211/40

00006688135

14

ร.ร.บ้านขอนแก่น

หนองฮะ

สำโรงทาบ

ศนจ.สร.5835-001-0212/40

00006888747

 

 

 

 

 

การจัดการศึกษาสายอาชีพ

การจัดการศึกษาสายอาชีพ คือ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ ให้ผู้เรียนมีอาชีพ มีรายได้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน คือ โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

  1. การจัดการศึกษาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
  2. เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพในหลักสูตรระยะสั้นตั้งแต่ 100 ชั่วโมง ถึง 300 ชั่วโมง เน้นการฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาต่างๆ เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า คอมพิวเตอร์ หัตถกรรม ศิลปกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

   รายละเอียดการจัดหลักสูตรวิชาชีพ

  ที่

  หลักสูตรวิชาชีพ

  สถานที่ดำเนินการ

  ระยะเวลา

  จำนวนชั่วโมง

  วิทยากร

  1

  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

  บ.ค้อ ม.5 ต .หนองฮะ

  22ธ.ค.43-5 ก.พ.44

  100

  นางทองดี หงษ์ทอง

  2

  ทอผ้าไหมมัดหมี่

  บ.หนองม้า ม.2 ต.เสม็จ

  "

  100

  นางบุญมา ศรียะนัย

  3

  ทอผ้าไหมมัดหมี่

  บ.กอไผ่น้อย ม.9 ต.สะโน

  "

  100

  นางปราณี บำรุงจิตร

  4

  จักสาน

  บ.บก ม.8 ต.กระออม

  "

  100

  นางอรุณ สิมัยนาม

  5

  ทอผ้า

  บ.บก ม.8 ต.กระออม

  "

  100

  นางวิภาพร สิมัยนาม

  6

  ทอผ้า

  บ.ห้วยทุ่ง ม.9 ต.ประดู่

  "

  100

  นางสำราญ เลาเลิศ

  7

  ทอผ้า

  บ.ขนวน ม.3 ต.ประดู่

  "

  100

  นางวร พันพม่า

  8

  ทอผ้า

  บ.หนองสระ ม.1 ต.ศรีสุข

  5 ม.ค. -14 ก.พ.44

  100

  นางทองลิ้ม จันดากุล

  9

  ทอผ้า

  บ.หนองอีเลิ้ง ม.7 ต.กระออม

  "

  100

  น.ส.สุนันทา ภูนุภา

  10

  จักสาน

  บ.โนนจารย์ ม.2 ต.กระออม

  "

  100

  นางปราณี บำรุงจิตร

  11

  ทอผ้าไหมมัดหมี่

  บ.สำโรงทาบม.1 ต.สำโรงทาบ

  "

  100

  นางเสนอ ดวงรัตน์

  12

  ตัดเย็บเสื้อผ้า

  บ.สำโรงทาบ ม.1ต.สำโรงทาบ

  "

  100

  นางละออ ทองหล่อ

  13

  ทอผ้า

  บ.หนองหมี ม.5 ต.กระออม

  "

  100

  นางลัดดาวัลย์ บุญเต็ม

  14

  อัดกรอบรูปวิทย์ฯ

  ศรช.ศรีสุข ม.2 ต.ศรีสุข

  "

  100

  นางภัทรสุดา ขุนสวัสดิ์

  15

  การถนอมอาหาร

  บ.โนนชัย ม.9 ต.เสม็จ

  "

  100

  นางบุญกอง ขอสุข

  16

  ทอผ้า

  บ.นาทุ่ง ม.6 ต.กระออม

  "

  100

  นางดวงตา อุ่นอก

  รายละเอียดการจัดหลักสูตรวิชาชีพ

  ที่

  หลักสูตรวิชาชีพ

  สถานที่ดำเนินการ

  ระยะเวลา

  จำนวนชั่วโมง

  วิทยากร

  17

  ทอผ้าไหมมัดหมี่

  บ.สะแบะ ม.6 ต.ศรีสุข

  5 ม.ค.-14 ก.พ.44

  100

  นางใส ไตรพรม

  18

  ทอผ้าไหมมัดหมี่

  บ.ป่าเวย ม.8 ต.เกาะแก้ว

  "

  100

  นางบัวลอย ดางาม

  19

  ช่างไฟฟ้า

  บ.สำโรงทาบ ม.1ต.สำโรงทาบ

  "

  100

  นายกัมพล ทองหล่อ

  20

  ตัดเย็บเสื้อผ้า

  บ.นาเทิง ม.4 ต.ประดู่

  "

  100

  นางสายนที พรมน้ำค้าง

  21

  เลี้ยงปลาในบ่อ

  ศบอ.สำโรงทาบ

  "

  100

  นายทรงศักดิ์ สมัครสมาน

  22

  จักสาน

  บ.ศรีพัฒนา ม.8 ต.หมื่นศรี

  19 ก.พ.-26 มี.ค. 44

  100

  นางทัศนีย์ ตรีวัฒนประภา

  23

  คอมพิวเตอร์

  ศบอ.สำโรงทาบ

  21 ก.พ.-31 มี.ค. 44

  100

  นายชารินทร์ สิงจานุสงค์

  24

  ตัดเย็บเสื้อผ้า

  ศฝช.หนองไผ่ล้อม

  26 ก.พ.-5 เม.ย. 44

  100

  นางบุญมา ศรียะนัย

  25

  ทอผ้าไหมมัดหมี่

  บ.ก่อไผ่น้อย ม.9ต.สะโน

  1 มี.ค. - 11เม.ย. 44

  100

  นางทองดี หงษ์ทอง

  26

  คอมพิวเตอร์

  ศบอ.สำโรงทาบ

  "

  100

  นายณรงค์ สุดกลาง

  27

  ตัดเย็บเสื้อผ้า

  บ.สำโรงทาบม.1 ต.สำโรงทาบ

  "

  100

  นางละออ ทองหล่อง

  28

  ตัดเย็บเสื้อผ้า

  ศฝช.หนองไผ่ล้อม

  22 พ.ค.- 9 มิ.ย. 44

  50

  นายทอม แชงอุ่น

  29

  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

  ศฝช.หนองไผ่ล้อม

  "

  50

  นางเสนอดวง ดวงรัตน์

  30

  อัดกรอบรูปวิทย์ฯ

  ศรช.ศรีสุข ม.2 ต.ศรีสุข

  19 ก.พ.- 29มี.ค. 44

  100

  นางภัทรสุดา ขุนสวัสดิ์

  31

  ตัดเย็บเสื้อผ้า

  ศฝช.หนองไผ่ล้อม

  16เม.ย.- 29พ.ค. 44

  100

  นายทอม แชงอุ่น

  32

  ตัดเย็บเสื้อผ้า

  ศฝช.หนองไผ่ล้อม

  "

  100

  นางละออ ทองหล่อ

  33

  การถนอมอาหาร

  บ.โนนชัย ต.เสม็จ

  25เม.ย.- 9 มิ.ย. 44

  100

  นางบุญกอง ขอสุข

  34

  ทอผ้า

  บ.ห้วยทุ่ง ม.9 ต.ประดู่

  "

  100

  นางสำราญ เลาเลิศ

  35

  ทอผ้า

  บ.หนองอีเลิงม.7 ต.ระออม

  "

  100

  นางสุนันทา ภูนุภา

  36

  ทอผ้า

  บ.ขนวน ม.3 ต.ประดู่

  "

  100

  นางวร พันพม่า

  37

  ทอผ้า

  บ.หนองหมี ม.5 ต.กระออม

  "

  100

  นางลัดดาวัลย์ ภูนุภา

  38

  ทอผ้าไหมมัดหมี่

  บ.หนองสระ ม.1 ต.ศรีสุข

  "

  100

  นางทองลิ้ม จันดากุล

  39

  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

  บ.คือ ม.5 ต.หนองฮะ

  "

  100

  นางภัทรสุดา ขุนสวัสดิ์

  40

  คอมพิวเตอร์

  ศบอ.สำโรงทาบ

  1 มิ.ย.-12 ก.ค. 44

  100

  นายณรงค์ สุดกลาง

  41

  คอมพิวเตอร์

  ศบอ.สำโรงทาบ

  13 ก.ค.-23 ส.ค. 44

  100

  นายชุมพล ใจศิลป์

  42

  คอมพิวเตอร์

  ศบอ.สำโรงทาบ

  "

  100

  นายจรัส พรหมพิมาน

  43

  คอมพิวเตอร์

  ศบอ.สำโรงทาบ

  "

  100

  นายสำรอง ไกรเพชร

  44

  ทอผ้า

  บ. ขนวน ม.3 ต.ประดู่

  1 มิ.ย.-12 ก.ค. 44

  100

  นางจำปา หอมขจร

  รายละเอียดการจัดหลักสูตรวิชาชีพ

  ที่

  หลักสูตรวิชาชีพ

  สถานที่ดำเนินการ

  ระยะเวลา

  จำนวนชั่วโมง

  วิทยากร

  45

  ทอผ้า

  บ.หนองดุม ม.2 ต.ศรีสุข

  1 มิ.ย. -12 ก.ค. 44

  100

  นางเปลี่ยน สุดารัตน์

  46

  เลี้ยงเป็ดเทศ

  บ.โพธิ์ศรีธาตุ ม.9 ต.เกาะแก้ว

  "

  100

  นายทองศักดิ์ สมัครสมาน

  47

  ถนอมอาหาร

  บ.โนนชัย ม.9 ต. เสม็จ

  "

  100

  นางบุญกอง ขอสุข

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 1. กลุ่มสนใจ

เป็นการจัดการศึกษาตามสภาพปัญหาความต้องการและความสนใจที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ใช้เวลาเรียนไม่เกิน 30 ชั่วโมง เช่น เกษตรกรรม หัตถกรรม ศิลปกรรม นันทนาการ กีฬา ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในรอบปี 2544 มีผู้เข้าเรียนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

รายละเอียดการจัดหลักสูตรกลุ่มสนใจ

ที่

หลักสูตรกลุ่มสนใจ

สถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลา

จำนวนชั่วโมง

วิทยากร

1

กล้วยฉาบ

บ.จิก ม.4 ต.สะโน

19 ม.ค.-2 ก.พ.44

30

นางจรรยา อภิธรรมพงษ์

2

จัดดอกไม้สด

บ.กระออม ม.1 ต.กระออม

22 ก.พ.-7 มี.ค. 44

30

นางบัวลา หมวดแก้ว

3

การถนอมอาหาร

บ.โนนชัย ม.5 ต.เสม็จ

23 ก.พ.-8 มี.ค. 44

30

นางบุญมา ศรียะนัย

4

การถนอมอาหาร

บ.ศรีพัฒนา ม.8 ต.หมื่นศรี

5-16 มี.ค. 44

30

นางปราณี บำรุงจิตร

5

ปลูกผักสวนครัว

บ.โคกสะอาด ม.9 ต.หนองฮะ

5-16 มี.ค. 44

30

นางเสาวภา คุณุรัตน์

6

ปลูกพริกในฤดูแล้ง

บ.หมื่นศรีใหญ่ ม.3 ต.หมื่นศรี

5-16 มี.ค. 44

30

นางประกอบ สุภาวหา

7

การทำไข่เค็ม

บ.ขนวน ม.3 ฅ.ประดู่

7-16 มี.ค. 44

30

นายชรินทร์ เลาเลิศ

8

ปลูกผักสวนครัว

บ.หนองดุม ม.2 ต.ศรีสุข

19 ก.พ.-2 มี.ค. 44

30

นายฉลองชัย ขำภิรัฐ

9

การทำไข่เค็ม

บ.หนองม้า ม.2 ต.เสม็จ

19-30 มี.ค. 44

30

นางพรทิพย์ คุชิตา

10

รำแกลมอ

บ.ห้วยทุ่ง ม.9 ต.ประดู่

19-30 มี.ค. 44

30

นางสำราญ เลาเลิศ

11

การเขียนป้ายโฆษณา

บ.กระโพธิ์ ม.7 .หนองไผ่ล้อม

19-30 มี.ค. 44

30

นายทองสุข ทะเกิงลาภ

12

การทำไข่เค็ม

บ.โดด ม.11 ต.สำโรงทาบ

17-30 เม.ย. 44

30

น.ส.ชนัญชิดา ทองคำ

13

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

บ.โคก ม.2 ต.ประดู่

17-30 เม.ย. 44

30

นายหงษ์ เลาเลิศ

14

การทำกล้วยฉาบ

บ.น้ำท่วม ม.2 ต.สะโน

17-30 เม.ย. 44

30

นางจรรยา อภิธรรมพงษ์

15

การดองมะม่วง

บ.หมื่นศรี กลาง ม.2 ต.หมื่นศรี

11-26 เม.ย. 44

30

นายทองสุข ทะเกิงลาภ

16

การสุขาภิบาลโรคไก่

บ.หมื่นศรีใหญ่ ม.3 ต.หมื่นศรี

17-23 เม.ย. 44

30

นายทองสุข ทะเกิงลาภ

17

การถนอมอาหาร

บ.ดู่โศก ม.3 ต.หนองฮะ

17-30 เม.ย. 44

30

นางเสาวภา คุณุรัตน์

18

รัฐธรรมนูญ 2540

บ.สะแบะ ม.6 ต.ศรีสุข

17-30 เม.ย. 44

30

นายฉลองชัย ขำภิรัฐ

19

การทำมะม่วงแช่อิ่ม

บ.หนองเกาะ ม.3 ต.ศรีสุข

9-24 เม.ย. 44

30

น.ส.มยุรา ประวาสุข

20

การทำบายศรีสู่ขวัญ

บ.สองห้อง ม.8 ต.เสม็จ

9-24 เม.ย. 44

30

นางบุญมา ศรียะนัย

21

ขนมกะหรี่พัฟ

บ.หนองอีเลิ้ง ม.7 ต.กระออม

9-24 เม.ย. 44

30

นางบัวลา หมวดแก้ว

รายละเอียดการจัดหลักสูตรกลุ่มสนใจ

ที่

หลักสูตรกลุ่มสนใจ

สถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลา

จำนวนชั่วโมง

วิทยากร

22

กล้วยฉาบ

บ.จารย์ ม.6 ต.สะโน

11-26 เม.ย. 44

30

นางจรรยา อภิธรรมพงษ์

23

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

บ.ค้อ ม.5 ต.หนองฮะ

11-22 มิ.ย. 44

30

นางเสาวภา คุณุรัตน์

24

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ศบอ.สำโรงทาบ

13-26 มิ.ย. 44

30

น.ส.มยุรา ประวาสุข

25

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

บ.ตะเคียน ม.9 ต.สำโรงทาบ

11-22 มิ.ย. 44

30

น.ส.ชนัญชิดา ทองคำ

26

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

บ.ขนวน ม.3 ต.ประดู่

13-26 มิ.ย. 44

30

นายหงษ์ เลาเลิศ

27

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

บ.กุดงิ้ว ม.5 ต.หมื่นศรี

13-26 มิ.ย. 44

30

นายทองสุข ทะเกิงลาภ

28

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

บ.หนองเสือ ม.6 ต.ศรีสุข

11-22 มิ.ย. 44

30

นางจรรยา อภิธรรมพงษ์

29

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เกาะแก้ว ม.1 ต.เกาะแก้ว

18-31 ก.ค. 44

30

นางปราณ๊ บำรุงจิตร

30

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

บ.หนองเหล็ก ม. ต.กระออม

20 ก.ค.-3 ส.ค. 44

30

นางบัวลา หมวดแก้ว

31

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

บ.จิก ม.4 ต.สะโน

18-31 ก.ค. 44

30

น.ส.จำปา ยงเพชร

32

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

บ.ศรีสวัสดิ์ ม.8 ต.เสม็จ

20 ก.ค.-3 ส.ค. 44

30

น.ส.ชนัญชิดา ทองคำ

33

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

บ.โนนชัย ม.5 ต.เสม็จ

6-17 ส.ค. 44

30

นางชลิญญา สุมาลี

34

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

บ.หนองฮะ ม.1 ต.หนองฮะ

6-17 ส.ค. 44

30

นางเสาวภา คุณุรัตน์

 

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ เป็นการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาให้เกิดกระบวนการคิดและแสวงหาความรู้ ทักษะ การประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความพร้อมและความต้องการของตนเอง ชุมชน สังคม โดยจัดการศึกษาที่มีเนื้อหาเป็นรายวิชาจบในตัว โดยในปีงบประมาณ 2544 ได้จัดหลักสูตรการเรียนดังนี้

รายละเอียดการจัด หลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ

หลักสูตร

ประกาศนียบัตรอาชีพ

สถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลา

วิทยากร

การตัดเย็บเสื้อผ้า

บ. สำโรงทาบ ม.1 ต.สำโรงทาบ

1 ต.ค. 43 - 30 ก.ย. 44

น.ส.สมบุญ สระแก้ว

 

 

การประสานงานเครือข่ายในการจัดอบรมวิชาชีพ

  1. การระดมสรรพกำลัง ศบอ. ได้ระดมสรรพกำลังเพื่อจัดอบรมวิชาชีพ ดังนี้
   1. ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอ จัดอบรมวิชาชีพ
  • ตัดเย็บเสื้อผ้า ที่บ้านสำโรงทาบ
  • ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ที่บ้านหนองอีเลิง
  • ทอผ้าไหมมัดหมี่ ที่บ้านหนองอีเลิง

2. ร่วมกับสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคม จังหวัดสุรินทร์

  • อบรมวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า

 

 

 

 

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน จากบุคคล จากครอบครัว จากสื่อ จากชุมชนแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีลักษณะที่สำคัญ คือไม่มีเวลาที่แน่นอน ไม่จำกัดอายุผู้เรียน เรียนที่ไหนก็ได้ ลักษณะการเรียนส่วนใหญ่เป็นการเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะการนันทนาการ ไม่จำกัดเวลาเรียน สามารถเรียนได้ตลอดชีวิตและเกิดขึ้นทุกช่วงวัยของชีวิต

ปี 2544 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดกิจกรรมในห้องสมุด ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ศูนย์การเรียน รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลไทยคม

การจัดกิจกรรมอัธยาศัย

  1. สถานที่จัดอบรมคอมพิวเตอร์แก่ผู้สนใจทั่วไป
  2. สถานที่จัดประชุม อบต.
  3. ขอบริจากหนังสือจากประชาชน
  4. จัดและบริการหนังสือ
  5. จัดและบริการการยืมสื่อทุกประเภท
  6. บริการข้อมูลข่าวสารและหนังสือ
  7. บริการค้นคว้าและรายงาน

สรุปผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนอำเภอสำโรงทาบ

ประจำปีงบประมาณ 2544

 

วัน/เดือน/ปี

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สรุปกิจกรรม

ปี 2544

 1. โครงการรับบริจาคหนังสือ
 2.  

   

   

 3. โครงการจัดมุมการศึกษาสายสามัญ
 4.  

   

   

   

   

 5. จัดมุมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
 6.  

   

 7. จัดทำโครงการส่งเสริมระชาธิปไตย

 

 

 1. ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคหนังสือและวารสารทั้งใหม่และเก่า จากสมาชิกห้องสมุดตลอดจนนักศึกษาประชาชนทั่วไป
 1. หาสื่อแบบเรียนชุดวิชามาไว้บริการในห้องสมุด
 2. จัดมุมการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพภายในห้องสมุด
 3. จัดมุมการศึกษาทางไกลไทยคม เพื่อให้นักศึกษาดูรายการต่างๆ จาก ETV
 1. จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เชิงวิชาการเพื่อจัดนิทรรศการ ในการค้นคว้าหาความรู้
 2. จัดมุมวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นจุดสนใจของผู้มาใช้บริการ
 1. จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
 2. จัดหาสื่อ หนังสือวารสาร

สิ่งพิมพ์ มาใช้บริการในห้อง

สมุด

 • มีผู้บริจาคหนังสือใน

ภาคเรียนที่ 2 / 2543

จำนวน 450 เล่ม

 

 • จัดสื่อไว้บริการประเภทหนังสือแบบเรียน

ม้วนวีดีทัศน์และม้วนเทป จำนวน 275 ม้วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 • มีนักศึกษาสนใจหาความรู้ในการจัดนิทรรศการ
 • ทำเอกสารเผยแพร่การเลือกตั้ง
 • เชิญวิทยากรมาบรรยายพร้อมสาธิตการเลือกตั้ง

 

 

สรุปผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนอำเภอสำโรงทาบ

ประจำปีงบประมาณ 2544

 

วัน/เดือน/ปี

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สรุปกิจกรรม

ปี 2544

 1. โครงการจัดมุมเด็ก
 2.  

   

 3. โครงการอาสาสมัครช่วยงาน

ห้องสมุด

 1. ปรับปรุงมุมเด็กภายในอาคารให้สวยงาม
 2. จัดหาวัสดุการละเล่นของเด็กมาไว้บริการสำหรับเด็ก
 1. จัดเก็บสถิติหนังสือขึ้นชั้นได้อย่างเรียบร้อย

2. จัดเก็บสถิติของผู้มาใช้บริการ

 1. ซ่อมหนังสือทั่วไปและวาร สาร
 • ตกแต่งมุมเด็กให้สวยงามพร้อมวัสดุของเล่น
 • มีผู้บริจาคของเล่น
 • จัดเก็บหนังสือเข้าชั้น
 • เก็บสถิติผู้มาใช้บริการห้องสมุด
 • ซ่อมหนังสือทั่วไปและเย็บเล่มวารสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปจำนวนสมาชิกห้องสมุดและจำนวนหนังสือ,วารสารประจำปี 2544

 

ปี

จำนวนสมาชิก

จำนวนหนังสือ

จำนวนวารสาร

จำนวนหนังสือพิมพ์

รวมทั้งสิ้น

2544

72

450

84

720

1,326

 

 

สรุปการเงินห้องสมุดประชาชนอำเภอสำโรงทาบ ประจำปี 2544

 

รายรับ

รายจ่าย

ปี

งบประมาณ

เงินบำรุงการศึกษา

ค่าหนังสือ

ตอบแทนใช้สอย

2544

50,250

6,900

44,975.50

4,000

 

 

 

 

 

 

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

 

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน เป็นแหล่งให้บริการข่าวสารข้อมูล ความรู้ที่เป็นปัจจุบันเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน ป้องกันการลืมหนังสือ และเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่ประชาชนปี 2544 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 52 แห่ง ที่อ่านวารสารจำนวน 26 แห่ง รวมทั้ง ที่อ่านพิเศษสถานีรถไฟอำเภอสำโรงทาบ เพื่อให้การดำเนินการที่อ่านให้มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

  1. จัดประชุมและชี้แจงทำความเข้าใจ กับ คณะกรรมการที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
  2. และอบต. ทุกแห่ง

   2. จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน และอบต. ทุกแห่ง

  3. ปรับปรุงการรับ – ส่งหนังสือพิมพ์ให้มีประสิ ทธิภาพให้หนังสือพิมพ์ วารสารส่งถึง หมู่บ้าน ทุกวัน

3. สนับสนุนพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน และอบต. ทุกแห่ง

4. จัดและบริการที่อ่านหนังสือพิมพ์(พิเศษ ) สถานีรถไฟ อ.สำโรงทาบมีผู้ใช้

บริการจำนวนมากทุกวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมคอมพิวเตอร์

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในยุค

ข้อมูลและสาระสนเทศ ตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จึงเตรียมการโดยเตรียมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ และจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการอบรม โดยจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานทะเบียน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอบรม จำนวน 4 เครื่อง โปรแกรมที่เปิดบริการอบรมได้แก่ MS - WORD , MS EXCEL , POWER POINT , MS – ACCESS , MS – FONTPAGE , การใช้ INTERNET เบื้องต้น เป็นต้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรม

1. นักศึกษา กศน.

2. นักศึกษาในระบบโรงเรียน

  1. 3. ประชาชนทั่วไป

โดยมีนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ประมาณ 40 คน

โปรแกรมที่เปิดสอนคอมพิวเตอร์

 1. MS - Word 50 ชม.
 2. - เป็นโปรแกรมที่ใช้งานเกี่ยวกับเอกสาร

 3. MS - Excel 50 ชม.
 4. - เป็นโปรแกรมที่ใช้คำนวณค่าทางคณิตศาสตร์และการใช้ตาราง

 5. MS – PowerPoint 50 ชม.
 6. - เป็นโปรแกรมนำเสนอ

 7. MS – Access 50 ชม.

- เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับฐานข้อมูล

5. การใช้ Internet เบื้องต้น 50 ชม.

- การค้นหาข้อมูล Seach Ening

- บริการรับ – ส่ง E – Mail

- การศึกษาผ่าน Internet

 1. MS – FontPage พื้นฐาน

- การ HomePage

สำโรงทาบไตรพอดดอทคอม

Http://samrngthab.tripod.com วิถีแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด

Http://samrngthab.tripod.com โฮมเพจ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ ถูกพํฒนาและสร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Font Page 2000 โดยมีนายศรายุทธ บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ เป็นผู้สร้าง Hom Page และมีนางสาวนงเยาว์ สมนาค และ นางสาวชนัญชิดา ทองคำ เป็นผู้ช่วยในการสร้างและ Update ข้อมูล

ความหมาย Http://samrngthab.tripod.com

samrongthab เป็นชื่ออำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

tripod.com เป็นเวปไซต์ ที่ให้บริการพื้นที่ในการติดตั้ง Home Page ฟรี 50 Mb

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ งานและกิจกรรมของอำเภอและส่วนราชการภายในอำเภอสำโรงทาบ
  2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาของนักศึกษาสายสามัญ โดยนักศึกษาสามารถเปิดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตารางสอบ
  3. เพื่อเป็นแหล่งติดต่อและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู อาจารย์ และนักศึกษาด้วยโปรแกรม Chat บริการ Web board
  4. เพื่อเป็นแหล่งรวม Link ที่มีการเชื่อมต่อ World Wide Wed ที่มีการเชื่อมต่อกันได้ ทำให้สามารถดูเว็บเพจอื่นได้

องค์บประกอบของ Http://samrngthab.tripod.com ประกอบด้วยเว็บเพจ 3 ส่วน ได้แก่

  1. โฮมเพจศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ
  2. โฮมเพจห้องสมุดประชาชนอำเภอสำโรงทาบ
  3. โฮมเพจอำเภอสำโรงทาบ

โฮมเพจศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ

Home Page ศูนย์บริการการศีกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ หน้าแรกจะปรากฏ โลโก้ รูปหนังสือเล่มนี้มีอะไร ป้าย ศบอ.สำโรงทาบ และเมนู เพื่อลิ้ง ไปยังหน้าอื่นๆ

  [อำเภอสำโรงทาบ] [สายสามัญ ] [สายอาชีพ ] [การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ] [ ศรช. ] [ webmaster ][หนองแล้ง] [รวมลิ้ง ] [ มสธ. ] [ ทองกวาว ] [Digital Library][ ทำเนียบบุคลากร] [เงินกองทุน 1 ล้านบาท]

 

 

โฮมเพจห้องสมุดประชาชนอำเภอสำโรงทาบ

โฮมเพจห้องสมุดประชาชนอำเภอสำโรงทาบ หน้าแรกจะปรากฏโลโก้ รูปหนังสือเล่มนี้มีอะไร หัวข้อห้องสมุดประชาชนอำเภอสำโรงทาบ ป้ายขอต้อนรับสู่ Digital Library มุมเฉลิมพระเกียรติ Digital Library Kid Library มุม มสธ. มุมวิทยาศาสตร์ มุมภูมิปัญญาชาวบ้าน

[กลับไปหน้าแรก] [อำเภอสำโรงทาบ] [สายสามัญ ] [สายอาชีพ ] [การศึกษาอัธยาศัย ] [ ศรช. ] [ webmaster ][หนองแล้ง] [รวมลิ้ง ] [มสธ.] [ทองกวาว]

 

โฮมเพจอำเภอสำโรงทาบ

โฮมเพจอำเภอสำโรงทาบ ประกอบด้วย ภาษาส่วย นำเสนอในรูปตารางแยกเป็นหมวดหมู่ มีภาษาส่วย ภาษาเขมร ภาษาลาว และภาษาไทย วัฒนธรรมประเพณี กองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท ส่วนราชการ กิจกรรม

[กลับไปหน้าแรก ] [ภาษาส่วย] [วัฒนธรรมประเพณี ] [กองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท ] [ส่วนราชการ ]

[กิจกรรม] [Digital Library]

 

ความคาดหวัง

  1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ งานและกิจกรรมของอำเภอและส่วนราชการภายในอำเภอสำโรงทาบ
  2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ โดยนักศึกษาสามารถเปิดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตารางสอบ ผลสอบ
  3. เพื่อเป็นแหล่งติดต่อและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู อาจารย์ และนักศึกษาด้วยโปรแกรม Chat บริการ Web board
  4. เพื่อเป็นแหล่งรวม Link ที่มีการเชื่อมต่อ World Wide Wed ที่มีการเชื่อมต่อกันได้ ทำให้สามารถดู เว็บเพจอื่นได้
  5. เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และพัฒนาสู่การทำโฮมเพจ และก้าวทันเทคโนโลยี Internet ตำบล และ Intrenet สาธารณะ ในอนาคต

 

 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) เป็นกิจกรรมบังคับการจบหลักสูตร นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนต้องปฏิบัติ และได้รับการประเมิน จึงจะจบหลักสูตร ในรอบปีที่ผ่านมามีกิจ กรรม กพช. ที่เด่นๆ สรุป ได้ดังนี้

1. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 5 ธันวามหาราช

2. โครงการณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.

3. โครงการพัฒนา ศบอ.

  1. 4. โครงการอาสาสมัครช่วยงานห้องสมุด
  2. 5. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน 12 ปี ผู้ที่ไม่จบ ป.6 – ม.3 –ม.6
  3. 6. โครงการแข่งขันกีฬาภายในและกีฬา กศน.
  4. 7. โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด / การป้องกันโรคเอดส์
  5. 8. โครงการนักเรียนนักศึกษาเยี่ยมคุก
  6. 9. โครงการปลอดลูกน้ำยุงลาย
  7. 10. โครงการกิจกรรมประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ
  8. 11. โครงการเข้าค่ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับค่ายทหารวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานอาคารสถานที่

 

งานอาคารสถานที่ เป็นงานสนับสนุนงานอื่น ซึ่งมีความสำคัญในการที่สนับสนุนเอื้ออำนวย – ความสะดวก ความเหมาะสม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริการ โดยได้ดำเนินการดังนี้

  1. ต่อเติมอาคารห้องสมุด
  2. จัดสำนักงาน และปรับปรุงห้องทำงาน
  3. ปลูกหญ้า ไม้ดอกไม้ประดับ
  4. ปลูกไม้ยืนต้น ต้นอโศก ต้นตีนเป็ด ต้นทองกวาว ต้นแค ต้นปาล์ม ต้นหมาก
  5. ปลูกผักสวนครัว
  6. จัดสำนักงานเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและการบริการ
  7. กิจกรรม 5 ส.
  8. ปลูกฝังการเมือง
  9. ทำตู้ทำชั้น
  10. จัดมุมนั่ง เช่น
  • สุขภาพ , เฉลิมพระเกียรติ
  • มุมเด็ก,มุมอ้างอิง , มุมศิลปวัฒนธรรม
  • มุมภูมิปัญญาท้องถิ่น , การศึกษานอกโรงเรียนกับ มสธ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ ในรอบปี ปี 2544 สรุป ได้ดังนี้

  1. นักศึกษาระดับ ม. ต้น เป็นองค์กรนักศึกษา และเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ ศนจ.
  2. จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
  3. จัดพิธีรับขวัญน้องใหม่นักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
  4. โครงการรณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลาย
  5. นำนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ให้สภากาชาดจังหวัดสุรินทร์
  6. โครงการนักเรียนนักศึกษาเยี่ยมคุก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค

งานสายสามัญ

  1. นักศึกษามาพบกลุ่มไม่เป็นประจำ สม่ำเสมอ เนื่องจากการอพยพแรงงานคืนถิ่น และสภาเศรษฐกิจปัจจุบัน
  2. ประชาชนอายุระหว่าง 40 ปี ขึ้นไป ไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา
  3. ศบอ./ศบก. ขาดวิดีโอเทปเปล่าที่จะทำการสำเนารายการที่ออกอากาศสำหรับทบทวนเนื้อหาวิชา
  4. ในวิชา คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , อังกฤษ ไม่มีแบบเรียนเหลือจำหน่าย

ข้อเสนอแนะ

  1. การปฏิบัติงานของบุคลากรบางท่านยังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ทำงานให้งานเกิดการล่าช้า
  2. สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม ควรนำหารือผู้เกี่ยวข้อง / ผู้บริหาร หรือนำเสนอในที่ประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง
  3. บุคลากรควรศึกษาบทบาทหน้าที่ ตามงานที่รับมอบหมายให้ชัดเจน และ

ปัญหาและอุปสรรค

งานห้องสมุด

  1. ปัญหาเกี่ยวการจัดซื้อหนังสือและวารสาร เนื่องจากห้องสมุดไม่ได้เป็นผู้จัดซื้อเอง ทำให้
  2. หนังสือบางเอย่างไม่ตรงกับความต้องการ และวารสารได้รับช้ามากไม่ทันต่อเหตุการณ์

  3. ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด เนื่องจากไม่ได้ใช้ในงานห้องสมุดเพียงอย่างเดียว แต่

ใช้ในงานทั่วไป ทำให้การลงข้อมูลห้องสมุดล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

  1. ควรให้ห้องสมุดแต่ละแห่ง ดำเนินการจัดซื้อหนังสือและวารสารเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการและตรงเวลา
  2. ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานข้อมูลห้องสมุดโดยเฉพาะ เท่านั้น

คณะทำงาน

ที่ปรึกษา

1. นายศรายุทธ บูรณ์เจริญ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ

2. นางสาวียะ พันธุ์ฤทธิ์

บรรณารักษ์ 3 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสำโรงทาบ

คณะทำงาน

1. นางสาวสุพรรณี โสฬส ครูอาสาฯ หัวหน้าคณะทำงาน

2. คณะครูอาสาฯ คณะทำงาน

3. คณะครูศรช. คณะทำงาน

4. ครู ปอ. คณะทำงาน

5. นางสาวนยงเยาว์ สมนาค ครูศรช. คณะทำงานและเลขานุการ 6. คณะนักศึกษาคอมพิวเตอร์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขาฯ

ผู้รวบเรียง และเรียบเรียงจัดรูปเล่ม

นางสาวสุพรรณี โสฬส

นางสาวนงเยาว์ สมนาค

นักศึกษาคอมพิวเตอร์