Make your own free website on Tripod.com

what.gif (4683 bytes)กิจกรรม   aniflower.gif (2347 bytes)aniflower.gif (2347 bytes)

barslider.gif (11170 bytes)

 musica6.gif (538 bytes)  [กลับไปหน้าแรก ] [ภาษาส่วย ] [วัฒนธรรมประเพณี ] [ข้อมูลพื้นฐาน ] [ส่วนราชการ ] updated.gif (1754 bytes)

 


ประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

    เรื่องอื่นๆ
        นายกเทศมนตรี  
                  -  เสนอขอยืมเรือท้องแบน  จาก กช.พอ. เตรียมพร้อมสถานการณ์
        นอภ.
                  -  มอบปกครองอำเภอ  ประสานงานหน่วยงานป้องกันและแกไข้ปัญหาน้ำท่ว
                  -  สาเหตุการเกิดน้ำท่วม  เนื่องการสร้างทางรถไฟขวางทางน้ำ และคลองข้างทางรถไฟไม่เชื่อมต่อกัน คลองตื้นเขิน ให้นายกฯ 
                      ประสานงานขุดลอกคลองกับหน่วยงานรถไฟ กรมทางหลวง
        ประธานอบต.หมื่นศรี    
                    - ควรจัด เจ้าหน้าที่  รับ - ส่งวิทยุสื่อสาร  เพื่อรับแจ้งเหตุน้ำท่วม
                    -  เสนอให้ตำรวจ ปักเขตน้ำท่วม เพื่อลดอุบัติเหตุ
        นอภ.     
                    -  มอบหมายหน้าที่ให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติ 
                    -  ผวจ.สุรินทร์ ขอให้ อบต. ทุกแห่ง สนับสนุนอาหารช้าง เช่น ทางมะพร้าว ต้นกล้วย ในงานช้างฯ เพื่อลดค่าใช้จ่าย
                    -  เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ 58,000 ล้านบาท ได้งบประมาณหน้า หน่วยงานใดต้องการ ให้เขียนโครงการ      
                        สำรวจ  ออกแบบจัดตั้งตั้ง     ที่นายอำเภอ    
                    -  ผู้ประสงค์ที่จะบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อบริจาคที่ปลัดฝ่ายปกครอง และป้องกัน

         

จัดทำโดย : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  32170  โทร. 044 - 569213
นายศรายุทธ บูรณ์เจริญ     ผู้อำนวยการ     srayudhb@hotmail.com  , srayudhb@mweb.co.th , srayudh@chaiyo.com
น.ส.ชนัญชิดา   ทองคำ   chida.cha@chaiyo.com
น.ส. นงเยาว์   สมนาค    somnaksripsa@catcha.com