Make your own free website on Tripod.com

what.gif (4683 bytes)             เบ็ดเตล็ด

   barslider.gif (11170 bytes)

 musica6.gif (538 bytes)  [ กลับไปหน้าแรก  ]  [ webmaster ] updated.gif (1754 bytes)

                 หมายกำหนดการ

                 หมายกำหนดการ  เป็นเอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของงานพระราชพิธีโดยเฉพาะ  ลักษณะของเอกสารจะต้องอ้างพระบรมราชโองการ  คือขึ้นต้นด้วยคำว่า "นายกรัฐมนตรี หรือ เลขาธิการพระราชวัง  รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า"  เสมอไป  และในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะต้องส่งต้นหมายกำหนดการดังกล่าวนี้  เสนอนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโอการ  เพื่อให้เป็นพระบรมราชโองการที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ 

ตัวอย่าง  หมายกำหนดการ

ครุฑ

ที่ 12/2521

หมายกำหนดการ

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ

-----------------------

            เลขาธิการสำนักพระราชวัง  รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่าพระราชพิธีศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ปีนี้  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดดังนี้

          วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม  ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกา ถึงเวลา 17 นาฬิกา  สำนักพระราชวังได้จัดที่ไว้สำหรับลงพระนามและนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวัง

          เวลา  12  นาฬิกา  ทหารบก ทหารเรือ  จะได้ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 21 นัด

          การแต่งกาย  แต่งเครื่งแบบปรกติขาว

                                                                                             สำนักพระราชวัง

                                                                             วันที่ 18  กรกฎาคม พุทธศักราช  2521

 

               กำหนดการ

               กำหนดการ   เป็นเอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของงานโดยทั่วไปที่ทางราชการหรือส่วนเอกชนจัดทำขึ้นเอง  แม้ว่างานนั้นๆจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องถึงเบื้องพระยุคลบาท เช่น  เป็นงานที่เสด็จพระราชดำเนิน  แต่ถ้างานนั้นมิได้เป็นงานราชพิธีซึ่งกำหนดขึ้นโดยพระบรมราชโองการแล้ว  เรียกว่า  กำหนดการ  ทั้งสิ้น  เช่น  ขั้นตอนงานสวนสนามสำแดงความสวามิภักดิ์ของทหารรักษาพระองค์  ก็  ใช้กำหนดการ  เพราะงานนี้มิใช่พระราชพิธีที่มีพระบรมราชโองการให้จัดขึ้น  หากแต่เป็นทางราชการจัดขึ้นเพื่อสำแดงความสวามิภักดิ์ต่อเบื่องพระยุคลบาท.

              การเชิญชวนให้ดื่มพระรถวายพระพร  

             เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า  เป็นการแสดงออกซึ่งความปรารถนาดีและจงรักภักดีประการหนึ่งทุกคนจึงย่อมมีสิทธิ์ที่จะกระทำได้  ให้เป็นไปโดยควรแก่พระเกียรติยศ  กล่าวคือ  ถ้าจะให้มีการเชิญชวนดื่มถวายพระพรก็ควรเชิญชวนดื่ม เฉพาะในงานที่จัดขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อย  เป็นงานที่มีเกียรติและบรรดาผู้ที่ไปในงานแต่งกายสุภาพ เช่น งานฉลองเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือเพื่อความสามัคคี หรือเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลหรือคณะบุคคล  สำหรับงานเลี้ยงเพื่อความสนุกสนานเฮฮาระหว่างกัน  โดยไม่คำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่สมควรที่จะมีการดื่มถวายพระพร

                 อนึ่ง  การดื่มแชมเปญอำนวยพรหรือถวายพระพร  เป็นขนบประเพณีที่ปฏิบัติกันในสังคมของโลกเกือบจะทั่วโลก  และไทยเราก็ได้ถือเป็นแบบอย่างการปฏิบัติมานาน  แต่โดยที่แชมเปญเป็นของที่หายากในเมืองไทยและมีราคาแพงมาก  ในบางสังคมจึงใช้เครื่องดื่มที่พอจะหาใช้กันได้แทน  การดื่มแชมเปญจึงกลายเป็นดื่มสุราหรือเบียร์  แต่ก็ถือว่า เป็นการดื่มถวายพระพร  ด้วยความจงรักภักดีเช่นกัน  

             การดื่มถวายพระพรในงานมงคลสมรส

            เมื่อจบการดื่มถวายพระพรแล้ว  ประธานในพิฑีไม่ควรกล่าวคำให้โอวาทตามคำเชิญหรือคำขอของเจ้าภาพ เพราะคู่สมรสได้รับพรราชทานพระบรมราโชวาทและรับพระราชทานเรียบร้อยแล้ว  ประธานในพิธีควรยกเหตุผลดังกล่าวนี้ชี้แจงให้แขกผู้มีเกียรติรับทราบ  แล้วจึงเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติดื่มอวยพรให้แก่คู่สมรสแทน

            การเปล่งเสียงไชโย  

            หากเป็นงานราชพิธี หรือ งานเสด็จพระราชดำเนินม่ควรกล่าวเปล่งเสียง  แต่ในโอกาสทั่วๆไป ควรที่จะพร้อมใจกันเปล่งเสียงไชโยถวายพระพร หลังจากที่ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้ว.         

                     


จัดทำโดย : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  32170  โทร. 044 - 569213
นายศรายุทธ บูรณ์เจริญ     ผู้อำนวยการ     srayudhb@hotmail.com  , srayudhb@mweb.co.th , srayudh@chaiyo.com
น.ส.ชนัญชิดา   ทองคำ   chida.cha@chaiyo.com
น.ส. นงเยาว์   สมนาค    somnaksripsa@catcha.com