Make your own free website on Tripod.com

what.gif (4683 bytes)  ห้องสมุดประชาชนอำเภอสำโรงทาบ aniflower.gif (2347 bytes)aniflower.gif (2347 bytes)

barslider.gif (11170 bytes)

 musica6.gif (538 bytes) [กลับไปหน้าแรก] [อำเภอสำโรงทาบ] [สายสามัญ ] [สายอาชีพ ] [อัธยาศัย ] [ ศรช. ] [ webmaster ][หนองแล้ง] [รวมลิ้ง ] [ มสธ. ] [ ทองกวาว ]updated.gif (1754 bytes)

updated.gif (1754 bytes)

colorbar.gif (4491 bytes)

ขอต้อนรับสู่ Digital  Library

                    " ห้องสมุดในทัศนะของข้าพเจ้า "

                ข้าพเจ้าอยากให้เรามีห้องสมุดที่ดี   มีหนังสือครบทุกประเภทสำหรับประชาชน  หนังสือประเภทที่ข้าพเจ้าคิดว่าสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือหนังสือสำหรับเด็ก  วัยเด็กเป็นวัยเรียนรู้  เด็กๆ ส่วนใหญ่สนใจที่จะทราบเรื่องราวต่างๆ แปลกๆ ใหม่ๆ อยู่แล้ว ถ้าเรามีหนังสือที่มีคุณค่า  ทั้งเนื้อหาและรูปภาพให้เขาอ่าน  ให้มีความรู้และความบันเทิง  เด็กๆ จะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญี่สมบูรณ์ ที่รอบรู้  มีธรรมะประจำใจ มีความรักบ้านเมือง มีความต้องการปรารณนาจะทำแต่ประโยชน์ที่สมควร.

                                            จากพระราชนิพนธ์ เรื่อง " ห้องสมุดในทัศนะของข้าพเจ้า " 

                            อ้างถึงในหนนังสือ เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (๒๕๑๐ - ๒๕๒๐)

colorbar.gif (4491 bytes)

                                                      ห้องสมุดประชาชนอำเภอสำโรงทาบ
       
   กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ได้ประกาศจัดตั้งห้องสมุดประชาชนอำเภอสำโรงทาบ  โดยได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์  ซึ่งมี  ฯพณฯ พิศาล มูลศาสตร์สาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ และทำพิธีเปิดป้ายห้องสมุดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 โดยมีนายไพโรจน์ พรหมสาส์น รองอธิบดี กรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธี และเปิดให้บริการตั้งแต่ บัดนั้นเป็นต้นมา และเนื่องจากพื้นที่ของอำเภอสำโรงทาบ มีพื้นที่ต่ำ ถูกน้ำท่วม ได้รับความเสียหาย กรมการศึกษานอกโรงเรียน จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งได้จัดหางบประมาณ ปรับปรุงเพิ่มเติม โดยวางนะบบห้องสมุด เพื่อสนองความต้องการของนักเรียน นักศึกษาและประชาสัมพันธ์ดังนี้

   

มุมเฉลิมพระเกียรติ

มุมเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชการณียกิจ โรงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Digital  Library

เป็นห้องที่จัดเพื่อจัดเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา Internet โทรทัศน์เพื่อการศึกษา วิทยุ สื่อ วิดิทัศน์เพื่อการศึกษา

Kid Library

KidLibraryเป็นมุมที่จัดขึ้นสำหรับเด็กเพื่อการศึกษาก่อน เกณฑ์จัดรูปแบบให้น่ารักน่าสนใจเพื่อจูงใจให้เด็กรักห้องสมุด รักการอ่านมีอารมณ์ที่สนุกสนานประกอบด้วยหนังสือและสื่อ นานาชนิดมีทั้งสื่อทดลองด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่มอุปกรณ์การ เล่นและอุปกรณ์สาธิตเวทีสำหรับหนูด้วยบรรยากาศที่ดึง ความสนใจ

มุม มสธ.

มุมมสธ.โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอรายละเอียดและความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน ระบบการสอนตามโครงการความร่วมมือการจัดการ ศึกษา การสอบ การวัดผลประเมินผล วิชาที่เปิดสอน

มุมวิทยาศาสตร์

นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ การพลังงาน แสง สี เสียง

มุมภูมิปัญญาชาวบ้าน

นำเสนอเนื้อหาเพื่อความเป็นไทยความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพสภาพปัญหา ในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะ อันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของคอรบครัว ชุมชม สังคมและประเทศชาติบุคคลสำคัญใน ชุมชนวัฒนธรรมประเพณี ภาษาส่วยการแต่งกาย เป็นต้นcolorbar.gif (4491bytes)

จัดทำโดย : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  32170  โทร. 044 - 569213
นายศรายุทธ บูรณ์เจริญ     ผู้อำนวยการ     srayudhb@hotmail.com  , srayudhb@mweb.co.th , srayudh@chaiyo.com
น.ส.ชนัญชิดา   ทองคำ   chida.cha@chaiyo.com
น.ส. นงเยาว์   สมนาค    somnaksripsa@catcha.com