Make your own free website on Tripod.com

what.gif (4683 bytes)ส่วนราชการ aniflower.gif (2347 bytes)aniflower.gif (2347 bytes)

barslider.gif (11170 bytes)

 musica6.gif (538 bytes)  [อำเภอสำโรงทาบ] [สายสามัญ ] [สายอาชีพ ] [อัธยาศัย ] [ ศรช. ] [ webmaster ][หนองแล้ง] [รวมลิ้ง ] [ มสธ. ] [ ทองกวาว] [ทำเนียบนายอำเภอ] updated.gif (1754 bytes)  

 

ศูนย์ประสานความร่วมมือด้านข้อมูล ข่าวสารการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพย์ติดส่วนราชการ

                    ตามที่ศูนย์ปฎิบัติการยาเสพย์ติดแห่งชาติได้ดำเนินการตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติดทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับข้อมูล ข่าวสารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดอำเภอสำโรงทาบซึ่งเป็นแนวทางจะได้นำข้อมูลเสนอศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติดจังหวัด
         เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคลอบคลุมการปฏิบัติในทุกกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงแต่งตั้งบุคลต่อไปนี้เป็นคณะทำงานประสานความร่วมมือด้านข้อมูล ข่าวสารการป้องกันและกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด ประกอบด้วย

1. ศึกษาธิการอำเภอสำโรงทาบ ประธานกรรมการ
2. หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสำโรงทาบ กรรมการ
3. ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กรรมการ
4. ผู้อำนวยการ, อาจารย์ใหญ่,ครูใหญ่โรงเรียนทุกโรงเรียน กรรมการ
5. ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาโรงเรียน อ.สำโรงทาบ กรรมการ
6. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงทาบ กรรมการ
7. สาธารสุขอำเภอสำโรงทาบ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอสำโรงทาบ กรรมการและเลขานุการ
9. นักวิชาการการศึกษา สนง. ศธอ. สำโรงทาบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


     มีหน้าที่
1. สำรวจข้อมูล ข่าวสานสภาพปัญหาเสพย์ติดตลอดจนรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
2. รายงานการดำเนินงานใหศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติดจังหวัดสุรินทร์
3. รายงานปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องต่อคณะกรรมการฝ่ายอำนวนการสั่งการ

      
  
ด้วยปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้กลายเป็นปัญหาวิกฤติสำคัญของประชาคมโลก  โดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยนั้น  ปัญหานี้ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงของชาติ  ทั้งด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและคุณภาพประชากร  รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้หลัก  การป้องกันนำหน้าการปราบปราม   ผู้เสพต้องได้รับการบำบัดรักษา  ผู้ค้าต้องได้รับการลงโทษอย่างเด็ดขาด  รวมทั้งได้ระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางในการเอาชนะยาเสพติด  ซึ่งจากการประชุมดังกล่าวได้มีความเห็นร่วมกันว่า  การแก้ไชปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบันจะต้อง  คิดใหม่  ทำใหม่ โดยทุกองค์กรในสังคมจะต้องผนึกกำลังร่วมกันให้เป็นพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว
    การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวข้างต้น  จะต้องยึดพื้นที่เป็นหลักในการดำเนินงาน  เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และการสนับสนุนให้ทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา  และให้ความสำคัญแก่การป้องกัน  โดยเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน  เพื่อลดอุปสงค์ด้านยาเสพติด  ควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา  การปราบปรามอย่างเฉียบขาดจริงจัง  เพื่อลดปริมาณอุปทานเสพติด
        ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานในการเอาชนะปัญหายาเสพติด  ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ต่อรัฐสภา  เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔  ตลอดจนตามแนวทางที่ ได้จาการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางในการเอาชนะยาเสพติด ดังกล่าวข้างต้น  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคขัดข้องต่างๆ ที่ผ่านมา  และบังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  นายกรํบมนตรี  อาศัยอำนาจตามความในพระราขบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๔๑/๒๕๔๑  เรื่อง นโยบายการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑  และกำหนดแนวทางในการเอาชนะปัญหายาเสพติดไว้ดังนี้

แนวทางในการเอาชนะปัญหายาเสพติด
        ๑. การปลุกพลังแผ่นดินและการป้องกัน
            กระตุ้น และปลูกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้  ความเข้าใจ ตลอดจนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่จะมีต่อประเทศชาติ  และบังเกิดความุ่งมั่นที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา  โดยตระหนักว่าการที่จะเอาชนะยาเสพติดได้มิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรณ์ใดองค์กรณ์หนึ่ง แต่ทุกองค์กรณ์ในสังคมจะร่วมกันผนึกกำลังเป็นพลังของแผ่นดิน  เข้าต่อสู้และเอาชนะยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว  โดยใช้มาตรการป้องกันนำการปราบปราม  ด้วยการดูแล  และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก  เยาวชนและกลุ่มเสียงต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมคุณธรรมให้แก่สถาบันทางสังคมต่างๆ โดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว  รวมทั้งเสริมมาตรการป้องกันและความมั่นคงให้แก่หมู่บ้านตามแนวชายแดน
        ๒. การควบคุมตัวยาสารเคมี
            ตรวจสอบ ควบคุม  และสกัดกั้น  สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์  พร้อมทั้วอุปกรณ์ในการผลิตยาเสพติดซึ่งจะออกไปสู่แหล่งผลิตที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตยาเสพติด  ทั้งภายในและภานนอกประเทศ  รวมทั้งควบคุมัวยาหรือสารอื่นที่อาจสามารถนำมาใช้ทดแทนยาเสพติดได้
        ๓.  การปราบปราม
            พัฒนาบุคลากรทั้งทา
ด้านดวามรู้  จิตสำนึกและพลังศรัทธา  ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยี  วิธีการ  และการสนับสนุนต่างๆ ในการสืบสวนปราบปราม -  ตลอดจนนำมาตรการทางกฏหมายต่างๆ ทีทมีอยู่มาใช้ลิดรอน และทำลายเครือข่ายการผลิต นายทุน ผู้ค้ารายใหญ่ ผู้มีอิทธิพล - ผู้สมคบ ผู้ขน ผู้ค้ารายกลางและรายย่อย  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรํฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเฉียบขาด
        ๔. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
            ทำลายโครสร้างของปัญหายาเสพติด  โดยตัดวงจรของยาเสพติดด้วยการแยก ผู้เสพติดออกบำบบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ  ทั้งโดยระบบสมัครใจและระบบบังคับ ตลอดจนจัดให้มีระบบการติดตาม  ช่วยเหลือ และให้กำลังใจแก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู เพื่อสามารถกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งของทางราชการ  เอกชน และประชาชน  เพื่อให้ผู้เสพติดมีโอกาสได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างทั่วถึง
        ๕. การข่าว
            จัดและพัฒนางานด้านข่าว  การประสานการข่าว และการปฏิบัติการด้านการข่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้เป็นระบบ  สามารถสนับสนุนการปราบปราม  โดยเฉพาะการปราบปรามการลักลอบนำเข้าหรือส่งออกสารตั้งต้น  และเคมีภัณฑ์  การปราบปรามเครือข่าย ผู้ผลิต  นายทุน ผู้มีอิทธิพล ผู้สนับสนุน  ผู้ค้ารายสำคัญ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด
        ๖. การอำนวยการและประสานงาน
            พัฒนาการด้านการอำนวยการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมตลอดทั้งทุกส่วนของสังคมไทย  โดยขจัดปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องต่างๆ  ให้หมดสิ้นไป (โดยทลายกำแพงของส่วนราชการต่างๆ  เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด)  กำหนดลักษณะพื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการโดยคำนึงสภาพแวดล้อมต่างๆ อันก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป
         ๗. การปรับปรุงกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม
               พิจารณาปรับปรุง  แก้ไข  กฏหมาย   ระเบียบ   ข้อบังคับ  และกระบวนการยุติธรรมในคดียาเสพติด  ให้เอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหา  ลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการรยุติธรรม  เป็นไปด้วยความเด็ดขาด รวดเร็ว  และเป็นธรรม ตลอดจนทั้งเอื้ออำนวยตามนโยบายการให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วยเป็นต้น
        ๘.  ความร่วมมือระหว่างประเทศ
            ดำเนินการด้านการต่างประเทศ เพื่อผลักดันและกดดันให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ  อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศโดยเฉพาะ และของภูมิภาค และประชาคมโลกโดยรวม  โดยเฉพาะการแสวงหาความร่วมและช่วยเหลือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
        ๙.  การวิจัย พัฒนา และติดตามผล
            จัดและสนับสนุนให้มีการศึกษา  วินัย และติดตามประเมินผล แผนงาน  โครงการ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นวิชาการ เพื่อพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญาหายาเสพติดอย่างมีหลักอย่างหลักการและอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งได้รับการวิเคราะห์อย่างเป็น
วิทยาศาสตร์และอย่างเป็นระบบ 
      

        การดำเนินงาน

    เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวทางในการเอาชนะยาเสพติดดังกล่าวเป็นไปอย่างมีเอกภาพ   มีประสิทธิภาพ  สามารถขจัดปัญหาอุปสรรคตลอดจนกำแพงของระบบราชการและบังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงโดยเร็ว  จึงกำหนดการดำเนินงานไว้ดังนี้
            ๑.  ให้มีคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง
            ๒.  ให้คณะกรรมการตาม  ๑. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
                (๑)  อำนวยการ  สั่งการ  ประสานงาน ควบคุม  กำกับดูแล  และตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  ตลอดจนจนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินและแนวทางในการเอาชนะปัญหายาเสพติด
                (๒)  กำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนนะปัญหายาเสพติดให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์
                (๓)  การปรับปรุงประสิทธิภาพบุคลากร   เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรลุผล  โดยเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีในเรื่องต่อไปนี้
                        (ก)  การโยกย้ายข้าราชการ  พนักงานองค์กรของรัฐหรือวิสาหกิจไม่เหมาะสมกับพื้นที่
                        (ข)  การให้ความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ  สำหรับข้าราชการและปรชาชน  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                        (ค)  การปกป้องคุ้มครองข้าราขการและประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
                        (ง)  การสรรหาข้าราชการที่ดี มีความสามารถ ไปปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                (๔)  ให้มีอำนาจในการแต่งตั้งหรือเสนอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะทำงาน   คณะที่ปรึกษา  เพื่อรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นการเฉพาะเรื่อง  หรือเฉพาะพื้นที่แต่งตั้งดำเนินการตามที่ได้รับมอยหมายอย่างเคร่งครัด  และรวดเร็ว
                (๕)  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่นายกรํบมนตรีมอบหมาย
            ๓.  ให้ทุกส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ถือว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วน  และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้บรรลุผล
            ๔.  ให้สำนักงบประมาณจัดระบบและจัดเตรียมงบประมาณรองรับการดำเนินงานและการปฏิบัติตามคำสั่งนี้
            ๕.  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการกำหนดบทบาท  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่  ให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร  และจังหวัด (ศ.ปส.ก./จ.) และศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตและอำเภอ(ศ.ปส.ข./อ.)ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

คำขวัญต่อด้านการทุจริต
ลำดับ คำขวัญ รางวัล ชื่อ สำนักงาน โทรศัพท์
1 ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฏร์รัฐ ชนะเลิศ นางนงนภัส ขันธ์ดวง สำนักงาน ป.ป.ช. 2823161-5
2. รักชาติ รักแผ่นดิน หยุดโกงกิน ก่อนสิ้นชาติ รองชนะเลิศอันดับ 1 นายชาญวิทย์ เจียรธราวานิช สำนักงาน ป.ป.ช. 2823161-5
3. เชิชูคนซื่อสัตย์ ร่วมกำจัดคนโกงกิน รองชนะเลิศอันดับ 2 นายศุภชัย สงชู สำนักงาน ป.ป.ช. 2823161-5
4. ทุจริตคอร์รปชัน คือ มหันตภัยทำลายชาติ รางวัลชมเชย นางสาวจิตรา เทียนชัย สำนักงาน ป.ป.ช. 2823161-5
5. ชนในชาติทุจริต สังคมวิกฤต เศรษฐกิจล่มจม รางวัลชมเชย นายปัญญา ทรงเสรีย์ สำนักงาน ป.ป.ช. 2823161-5
6. รวมพลังปราบทุจริต ภารกิจไทยทั้งชาติ รางวัลชมเชย นายพรชัย ควรประเสริฐ สำนักงาน ป.ป.ช. 2823161-5
7. รักชาติ รักศักดิ์ศรี หยุดเสียที คอร์รัปชัน รางวัลชมเชย นางาสาวรุ่งทิวา ยาทองไชย สำนักงาน ป.ป.ช. 2823161-5
8. ปราบคนทุจริต ผลิตคนซื่อสัตย์ ราษฏร์รัฐรุ่งเรือง รางวัลชมเชย นายอภิชาติ หาญมานิตกุล สำนักงาน ป.ป.ช. 2823161-5
 

จัดทำโดย : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  32170  โทร. 044 - 569213
นายศรายุทธ บูรณ์เจริญ     ผู้อำนวยการ     srayudhb@hotmail.com  , srayudhb@mweb.co.th , srayudh@chaiyo.com
น.ส.ชนัญชิดา   ทองคำ   chaida.cha@chaiyo.com
น.ส. นงเยาว์   สมนาค    somnaksripsa@catcha.com