Make your own free website on Tripod.com

  การศึกษาสายกลุ่มสนใจaniflower.gif (2347 bytes)aniflower.gif (2347 bytes)

barslider.gif (11170 bytes)

 musica6.gif (538 bytes)  [กลับไปหน้าแรก] [สายสามัญ ] [อัธยาศัย ] [ ศรช. ] [ webmaster ] [ห้องสมุด]updated.gif (1754 bytes)

colorbar.gif (4491 bytes)

                                                                    กลุ่มสนใจ
             เป็นการจัดการสอนวิชาชีพตามความสนใจของผู้เรียน  ในระยะเวลาที่รวดเร็ว  สามารถสนองความต้องการของผู้เรียนได้ทันที   ปกติใช้เวลาเรียนไม่เกิน 30  ชั่วโมง
                                                       
รียนได้ทุกสาขาอาชีพตามที่ผู้เรียนต้องการ  เช่น
        -  ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
        - ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญ
        - ศิลปะการจัดดอกไม้
        - การประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยขนมปัง
        -  การประดิษฐ์ของชำร่วย
        -  การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์

                                                       
        ผู้ที่อ่านออกเขียนได้  หรือ   ผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับ   หรือ  ผู้ที่สนใจวิชาชีพนั้น ๆ
                                          
  
      เรียนฟรี    แต่ผู้เรียนต้องจัดหาวัสดุฝึกมาเอง
                                                   
 
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ                 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราญฎรไทยบริเวณชายแดน
 
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขต(ใน กทม.)                    ศูนย์การเรียนชุมชน 

 colorbar.gif (4491bytes)

จัดทำโดย : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  32170  โทร. 044 - 569213
นายศรายุทธ บูรณ์เจริญ     ผู้อำนวยการ     srayudhb@hotmail.com  , srayudhb@mweb.co.th , srayudh@chaiyo.com
น.ส.ชนัญชิดา   ทองคำ   chaida.cha@chaiyo.com
น.ส. นงเยาว์   สมนาค    somnaksripsa@catcha.com