Make your own free website on Tripod.com

barslider.gif (11170 bytes)

 musica6.gif (538 bytes) [กลับไปหน้าแรก ] [สำโรงทาบ ] [หนองไผ่ล้อม ]  [หมื่นศรี ] [ศรีสุข] [หนองฮะ][กระออม][เสม็จ ][ประดู่ ][เกาะแก้ว]

colorbar.gif (4491 bytes)

ศูนย์การเรียนชุมชน

                ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)  เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน  มุ่งสร้างโอกาสและให้บริการการเรียนรู้อย่างหลากหลายวิธีเรียน  สนองความต้องการและเสนอทางเลือกในการพัฒนาตนเอง  อันจะนำไปสู่การพัฒนาแบบพึ่งตนเองได้  ศรช.ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นการปฏิบัติจริง  เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับวิถีชีวิตผู้รียน  โดยเน้นการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  และปฏิบัติการค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร  สื่อการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ ในชุมชน  เป็นระบบเปิด

กิจกรรมตามมติการเรียนรู้

            -  การศึกษาสายสามัญ

            -  การศึกษาสายอาชีพ

            -  การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต / การให้บริการข่าวสารข้อมูล

กิจกรรมตามมิติเนื้อหา

            -  การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

            -  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

            -  กิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

            -  กิจกรรมตามจุดเน้นของชุมชนและรัฐบาล  เช่น   

               การป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด,โรคเอดส์,การส่งเสริมประชาธิปไตย,การส่งเสริมเสรษฐกิจชุมชน


จัดทำโดย : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  32170  โทร. 044 - 569213
นายศรายุทธ บูรณ์เจริญ     ผู้อำนวยการ     srayudhb@hotmail.com  , srayudhb@mweb.co.th , srayudh@chaiyo.com
น.ส.ชนัญชิดา   ทองคำ   chaida.cha@chaiyo.com
น.ส. นงเยาว์   สมนาค    somnaksripsa@catcha.com