Make your own free website on Tripod.com

what.gif (4683 bytes)กศน.& มสธ. aniflower.gif (2347 bytes)aniflower.gif (2347 bytes)

barslider.gif (11170 bytes)

 musica6.gif (538 bytes)  [อำเภอสำโรงทาบ] [สายสามัญ ] [สายอาชีพ ] [อัธยาศัย ] [ ศรช. ] [ webmaster ][หนองแล้ง] [รวมลิ้ง ] [Digital Library] updated.gif (1754 bytes)

 

เรียนปริญญาตรี  มสธ. กับ  ศบอ.  สำโรงทาบ   ซิค่ะ...!!!

โครงการความร่วมมือการจัดอุดมศึกษาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน


ความเป็นมาของโครงการ
        เป็นที่ยอมรับกันว่า การศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป้นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งปวง และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตลอดชีวิตให้เกิดความเสมอภาคในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน แต่ปัจจุบันสภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยยังไม่สามารถสนองตอบเป้าหมายของการพัฒนาดังกล่าวได้เท่าที่ควรเนื่องจาก
        1. โครงการสร้างการบริหารที่เป็นแบบรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ทำให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาขาดอิสระและความคิดในการสร้างสรรค์ในการบริหารการศึกษา ชุมชนไม่โอกาศได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัการศึกษาอย่างแท้จริง ในเรื่องต่างๆ คือหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และระบบมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
        2. ระบบการสอบคัดเลือก มุ่งเน้นให้ผู้เรียนที่มีความรู้ทางวิชาการเป็นสำคัญ จึงจะสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับที่สูงขึ้นได้ ทำให้เกืดระบบการแข่งขันทางการศึกษาอย่างสูง สถานศึกษาต่างๆ จึงต้องมุ่งเน้นการเรียนการสอนเชิงวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จตามระบบการสอบคัดเลือกได้ อีกทั้งสถาบันที่ได้จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็ยังมีจำนวนจำกัด ให้บริการได้ไม่มากนัก และการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะอยู่ในชั้นเรียนของสถานศึกษา ทำให้ผู้เรียนต้องเดินทางและย้ายที่อยู่อาศัยจากชุมชนเข้าสู่ตัวเมืองและกรุงเทพมหานคร เพื่อแสวงหาสถานศึกษา และแหล่งความรู้ที่ให้โอกาสสูงกว่า สร้างความแออัดหนาแน่นในตัวเมือง เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา
         สภาพการจัดการศึกษาดังกล่าว เป็นผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และท้ายที่สุดส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย และชุมชนก็ขาดกลไกสำคัญคือเยาวชนและประชาชนวัยหนุ่มสาว ที่จะช่วยพัฒนาชุมชนของตนเอง ทำให้ชุมชุนที่เคยเข้มแข็งกลับอ่อนแอลง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทั้งด้านตัวบุคคล ด้านสถาบันครอบครัวและด้านชุมชน นอกจากนี้ยังเกิดผลกระทบต่อสังคมเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งการที่ผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่สังคมเมืองเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า โดยขาดการวางแผนและเป้าหมายอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดปัญหาสังคมด้านต่างๆ ตามมา เช่ ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาคนว่างงาน การเอาเปรียบแรงงาน แรงงานเด็ก โสเภณีเด็ก อาชญากรรม  และยาเสพติดเป็นต้น
        จากสภาพปัญหาข้างต้น ก่อให้เกิดปัญหาเชิงคุณภาพของผลผลิต ซึ่งได้แก่นักเรียน นักศึกษา และมีผลกระทบต่อความเข้มแข็งของสถาบันครอครัวและชุมชน จนเป็นผลให้เกิดปัญหาสำคัญ คือ พลังของชุมชนอ่อนแอและเสื่อมสลายลงเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อให้เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และให้สอดรับกับแนวทางการปฎิรูปการศึกษา ที่มุ่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างทางเลือก

            เวลา 10.30-12.00 น. ศนจ.ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการศึกษาและการพบ กลุ่ม นศ. 
มสธ. ให้บริการสื่อต่างๆ เช่นเอกสารการสอน,วิดีโอเทบสอนเสริมในศูนย์บริการของ มสธ. ในทุกจังหวัดที่มีศูนย์ มสธ., จัดให้มีชมเองอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษา และสอนเสริมโดยได้รบการตั้งแต่งจาก มสธ.     มสธ.จัดตารางสอนเสริมทุกวัน เวลา 19.00-19.30 น. ทางช่อง 11 ช่อง ETV  โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 23 ก.ค 2544 ถึงปลายเดือนตุลาคม 2544 สว่นตารางสอนเสริมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

การเรียนของนักศึกษา
        1. เรียนจากเอกสารที่ มสธ. จัดให้
        2. เรียนจากสื่อ ถ่ายทอดสดทาง ช่อง 11 ช่อง ETV
        3. กิจกรรมการกพบกลุ่ม ตามความเหมาะโดย กศน. , ศนจ. , ศบอ. , ศบก. , ศรช., เป็นผู้กำหนด หรือเชิญ อาจารย์พิเศษของ มสธ. สอนเสริมตามความต้องการ และจำนวนนักศึกษา
        4. ศึกษาค้นคว้าจาก มุม มสธ. ที่ศูนย์บริการพิเศษของ มสธ. หรือ ห้องสมุดประชาชน

การสอบ สอบ ณ สนามสอบที่ มสธ. จัดให้
  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กศน. มี 3 ลักษณะ
        1. จัดพบกลุ่มโดยครู ศรช. นัดหมายนักศึกษา จัดกลุ่มให้เป็นคู่หูกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกัน
        2. พบกลุ่มเพื่อสอนเสริม หรือดูรายการสอนเสริม ช่อง 11 ช่อง ETV ทุกวัน เวลา 19.00 - 19.30 น. ที่ ศรช. ถ้ามาไม่ได้ให้อัดเทปไว้ดูภายหลัง
        3. พบกลุ่มใหญ่ที่ ศนจ.สุรินทร์ 


colorbar.gif (4491bytes)

จัดทำโดย : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  32170  โทร. 044 - 569213
นายศรายุทธ บูรณ์เจริญ     ผู้อำนวยการ     srayudhb@hotmail.com  , srayudhb@mweb.co.th , srayudh@chaiyo.com
น.ส.ชนัญชิดา   ทองคำ   chaida.cha@chaiyo.com
น.ส. นงเยาว์   สมนาค    somnaksripsa@catcha.com