Make your own free website on Tripod.com

what.gif (4683 bytes)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    aniflower.gif (2347 bytes)aniflower.gif (2347 bytes)

barslider.gif (11170 bytes)

 musica6.gif (538 bytes)  [อำเภอสำโรงทาบ] [สายสามัญ ] [สายอาชีพ ] [อัธยาศัย ] [ ศรช. ] [ webmaster ][หนองแล้ง]updated.gif (1754 bytes)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. คุณสมบัติของนักศึกษา

1. สัญชาติไทย
2. สอบได้วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

2. หลักฐานการสมัคร

1.. ใบสมัคร
2.. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

    1. สำนักทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริงไปแสดง
    2. หลักฐานแสดงผลการเรียน
    3. หลักฐานเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

 

การลงทะเบียน

ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน ขยายได้ 20 วัน
ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม ขยายได้ 20 วัน

เปิดภาคเรียน
   
ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน 16 พฤษภาคม
    ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน 1 พฤศจิกายน

แผนภูมิโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2530

หมวดวิชาบังคับ
           * ภาษาไทย1
           * สังคมศึกษา 1
           * พลามัย
           * วิทยาศาสตร์
             ( เลือก 1 สาขาวิชา) 
               - วิทยาศาสตร์ 1
               - วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
              ( เลือกวิทยาศาสตร์ 3 ไม่ได้)
               - วิทยาศาสตร์ 2
                    (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
                   (เลือกวิทยาศาสตร์ 3 ไม่ได้)  
หมวดวิชาเลือก
         * ภาษาไทย 2 
         * ภาษาไทยเพื่อพัฒนาคุรภาพชีวิต
         * สังคมศึกษา 2
         * สังคมกับชีวิต
         * วิทยาศาสตร์  3
         * วิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
         * คณิตศาสตร์
        * ภาษาต่างประเทศ
           - ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
           - ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
           - ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
           - ภาษาฝรั่งเศส
           - ภาษาเยอรมัน
          - ภาษาญี่ปุ่น
         - ภาษาอาหรับ
         - ภาษาบาลี
พื้นฐานวิชาอาชีพ
    (เลือก 1 สาขาวิชา)
            - ช่างอุตสาหกรรม
            - เกษตรกรรม
            - คหกรรม
            - พาณิชยกรรม
            - ศิลปหัตถกรรม  
            - ศิลปกรรม
       - ศาสนศึกษาพื้นฐาน
       - วิชาชีพ
       - วิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาอาชีพ
      - อาชีพสัมพันธ์
      - การยกระดับอาชีพ
      - การศึกษาช่องทางการประกอบอาชีพ
      - การฝึกทักษะและการฝึกประกอบการเฉพาะอาชีพ
      - พื้นฐานเฉพาะอาชีพ
      - เสริมอาชีพ