Make your own free website on Tripod.com

ข่าว & กิจกรรม aniflower.gif (2347 bytes)aniflower.gif (2347 bytes)

barslider.gif (11170 bytes)

 musica6.gif (538 bytes)  [อำเภอสำโรงทาบ] [สายสามัญ ] [สายอาชีพ ] [อัธยาศัย ] [ ศรช. ] [ webmaster ][หนองแล้ง] [รวมลิ้ง ] updated.gif (1754 bytes)

 

ข่าว   และ   กิจกรรม  ศบอ. สำโรงทาบ    จังหวัดสุรินทร์

                                                                        โครงการเกษตรอินทรีย์
                                                                                    หลักสูตร
                                                    วิทยากรการทำเกษตรอินทรีย์และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
  เกษตรอินทรีย ์ (Organic Agriculture)  เป็นระบบการเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารเคมีในการป้องกัน/กำจัดศัตรูพืช ตอลดจนโอร์โมนในการกระตุ้นการเจริญเติมโตของพืชและสัตว์ แต่เป็นการเน้นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและควงามหลากหลายทางชีวภาพ   การทำเกษตรอินทรีย์  และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง เป็นการลดต้นทุนการผลิต  ค่าใช้จ่ายน้อย ประกอบกับการทำง่ายและสามารถแก้ปัญหาสารพิษ สารเคมี   สารเคมีตกค้างในผลผลิตได้อีกด้วย

  วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้มีความรู้เีรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง โดยสามารถนำความรู้ไปปฎิบัติได้
    2. เพื่อลดต้นทุนการผลิตในการทำการเกษตรและลดการนำเข้าของสารเคมีเพื่อฟื้นฟูปรับปรุงสภาพดินและระบบนิเวศให้ดีขึ้น

  หัวข้อเนื้อหาการอบรบ
            -  ความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์
            -  การสร้างความเข้มแช็งของเกษตรกรโดยเกษตรอินทรีย์
            -  การเกษตรอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
            -  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์รูปแบบต่างๆ ในปัจจุบัน
            -  การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี
            -  การฝึกปฎิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์

 กิจกรรมของชาวสำโรงทาบ

Digital  Library
      
ห้องสมุด  เป็นแหล่งความรู้และเป็นแหล่งค้นคว้าที่สำคัญ  แต่จากการที่เทคโลโนยีเข้ามามีบทบาทต่อการษศึกษามากยิ่งขึ้น
รวมทั้งได้มีการนำเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน   เนื่องจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่มี
ศักยภาพที่สูงและรวดเร็วผู้ใช้สามารถส่งและรับข้อมูลถึงกันได้  หลายรูปแบบทั้งที่เป็นข้อความ ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว 
หรือแม้กระทั่งเสียงการเรียนการสอนผ่านเวบหรือWeb -  BaseInstruction   ห้องสมุดในปัจจุบันจึง       ไม่อาจตอบสนองผู้ที่ต้องการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวาง
             
นายศารยุทธ  บูรณ์เจริญ  ผอ.ศบอ. สำโรงทาบ กล่าวว่าจากเหตุผลดังกล่าว  ศบอ. สำโรงทาบ  ได้จัดห้องสมุดที่เรียกว่า Digital Library รวมทั้งติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าสำหรับนักศึกษา  การศึกษานอกโรงเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียน  และ ประชาชนทั่วไป โดยใน Digital Libtary จ ะประกอบด้วย  ระบบอินเตอร์เน็ต   สำหรับการศึกษาค้นคว้า  แหล่งความรู้  การสื่อสารกับผู้อื่น  การจับจ่ายสินค้าและบริการ  โทรทัศน์เพื่อการศึกษา  ทีวี วีดิทัศน์ และ เทปเสียงวิชาสามัญ  และวิชาชีพ ผู้สนใจสามารถขอรับบริกรทุกวัน


    
          กิจกรรมที่ 5
        นายศรายุทธ  บูรณเจริญ ผอ.ศบอ.สำโรงทาบ กล่าวว่า เพื่อให้ห้องสมุด และ  ศบอ.สำโรงทาบให้บริการที่ดีและประทับใจ จึงมอบหมายให้  บรรณารักษ์  ครูอาสาสมัคร  ครู ปอ. และครู ศรช.พัดกิจกรรมตามรูปแบบ 5 ส  

 

1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ 
         นายศารยุทธ  บูรณ์เจริญ  ผอ.ศบอ. สำโรงทาบ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2544 ศบอ.สำโรงทาบ ได้จัดนิเทศภายในการจัดการศึกษาสายสามัญ โดยผู้นิเทศ  ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ นิเทศ และให้ความรู้ในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐาน 12 ข้อ  นางสายแก้ว  งามแฉล้ม นิเทศ  สมุดประเมินผลการเรียน นางสาวียะ   พันธุ์ฤทธิ์ บรรณารักษ์  นิเทศบันทึกการสอน นางสาวอนัญญา  ขอสุข  นิเทศทะเบียนนักศึกษา นางสาวสุพรรณี  โสฬส  นิเทศสื่อและการใช้สื่อ   แฟ้มสะสมงาน และ การจัดเก็บคะแนนระหว่างภาค
           การนิเทศครั้งนี้  พบว่า ครู ศรชและครู ปอ. ทุกคนจัดทำงานธุระการได้ถูกต้องอยู่ในระดับดีมาก มีเพียงแบบประเมินผลการเรียนที่ครู ศรช.บางท่านทำไม่ถูกต้องและไม่สะอาดเท่าที่ควร ซึ่งได้แนะนำให้ดำเนินการให้ถูกต้องและเน้นความสะอาดเรียบร้อยด้วย  การนิเทศครั้งนี้จะได้ผลให้การจัดการศึกษาสายมัญมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นในให้ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น

         สำโรงทาบ  นำนักศึกษาเข้าค่าย กิจกรรม กพช.
             นางสาวมยุรา  ประวาสุข  นางชลิญญา  สุมาลี  และนางจรรยา อภิธรรมพงศ์ ร่วมกันเปิดเผยว่า ระหว่าวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2544  ที่ผ่านมา ศบอ. สำโรงทาบ ได้นำนักศึกษาสายสามัญ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 50 คน เข้าค่ายกิจกรรม กพช. ร่วมกับนักศึกษา สายมัญ ศบอ.สุรินทร์ และ ศบอ.ศรีณรงค์ เป็นเวลา 3 วัน ณ  ค่ายวีรวัฒน์โยธิน  โดยมีครูฝึกที่มีปรระสอบการณ์ ได้ให้การฝึกอบรมเป็นอย่างดี 
        การฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา มีความอดทน มีความสามัคี เสียสละมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความมีระเบียบวินนัย  ห่างไกลยาเสพติด จาการสอบถามผู้ที่ผ่านการอบรม  ทุกคนพูดเหมือนกันว่าคุ้มค่ากับเวลา และอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง

 

 


จัดทำโดย : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  32170  โทร. 044 - 569213
นายศรายุทธ บูรณ์เจริญ     ผู้อำนวยการ     srayudhb@hotmail.com  , srayudhb@mweb.co.th , srayudh@chaiyo.com
น.ส.ชนัญชิดา   ทองคำ   chaida.cha@chaiyo.com
น.ส. นงเยาว์   สมนาค    somnaksripsa@catcha.com