Make your own free website on Tripod.com

what.gif (4683 bytes)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    aniflower.gif (2347 bytes)aniflower.gif (2347 bytes)

barslider.gif (11170 bytes)

 musica6.gif (538 bytes)  [อำเภอสำโรงทาบ] [สายสามัญ ] [สายอาชีพ ] [อัธยาศัย ] [ ศรช. ] [ webmaster ][หนองแล้ง]updated.gif (1754 bytes)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. คุณสมบัติของนักศึกษา

1.สัญชาติไทย
2.สอบได้วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ป. 6, ป.7 นักธรรมเอก หลักสูตร กศน.ระดับประถม
3.ภิกษุ สามเณร ต้องสอบได้นักธรรมชั้นโท

2. หลักฐานการสมัคร

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ไม่สวมหมวด ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  2. สำนักทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริงไปแสดง
  3. หลักฐานแสดงผลการเรียน
  4. หลักฐานเปลี่ยนชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

หลักการ มีหลักการสำคัญ 5 ข้อ คือ

 1. เพื่อให้ผู้เรียนหาความรู้เพิ่มเติม เป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ
 2. นำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 3. สร้างเอกภาพของชาติ
 4. พัฒนาบุคลิกภาพ ด้านจริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม เจตคติ
 5. ประสานสัมพันธ์กับในระบบและนอกระบบ

จุดมุ่งหมาย มี 6 ข้อ คือ

 1. รู้จักคิด แก้ปัญหา
 2. มีทักษะเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ
 3. ธำรงรักษาชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 4. เข้าใจปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 5. เป็นพลเมืองดี มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย สิทธิ หน้าที่
 6. มีสัมมาอาชีพ ขยัน ประหยัด อดออม รักษาธรรมชาติ

โครงสร้างของหลักสูตร

 

ประกอบด้วย วิชาบังคับ และ วิชาเลือก

 1. หมวดวิชาบังคับ 4 หมวดวิชา (26 หน่วยการเรียน) ได้แก่
 1. หมวดวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หมวดวิชา (25 หน่วยการเรียน) ได้แก่

 

 1. หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร
 2. เวลาเรียน ในปีการหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาค อาจเปิดภาคฤดูร้อนได้อีก ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน

 3. เกณฑ์การจบหลักสูตร

ต้องสอบได้วิชาบังคับ 4 หมวดวิชา วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หมวดวิชา รวมอย่างน้อย 7 หมวดวิชา

 


จัดทำโดย : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  32170  โทร. 044 - 569213
นายศรายุทธ บูรณ์เจริญ     ผู้อำนวยการ     srayudhb@hotmail.com  , srayudhb@mweb.co.th , srayudh@chaiyo.com
น.ส.ชนัญชิดา   ทองคำ   chaida.cha@chaiyo.com
น.ส. นงเยาว์   สมนาค    somnaksripsa@catcha.com